Undantaget enligt driftsäkerhetsföreskrifterna

Enligt 23 § i PTS föreskrifter om driftsäkerhet (PTSFS 2015:2) har myndigheten möjlighet att, efter ansökan, medge undantag från vissa av kraven.

Undantagsmöjligheten gäller endast för kraven avseende redundans och reservkraft, det vill säga 16–22 §§ i föreskrifterna.

PTS har vid framtagandet av föreskrifterna bedömt vilken skyddsnivå som krävs för att en tillhandahållares verksamhet ska uppnå en rimlig nivå av driftsäkerhet. Det kan dock inte uteslutas att det kan finnas enstaka fall då vidtagande av en föreskriven åtgärd är olämplig eller strider mot annan reglering.

Eftersom PTS redan har bedömt kravens rimlighet torde det dock endast vara i enskilda, begränsade fall som undantag kan medges.

arrow Ansökan

En ansökan om undantag kan omfatta en grupp av tillgångar eller förbindelser, under förutsättning att en sådan grupp endast omfattar likadana tillgångar eller förbindelser och att förhållandena för dessa i övrigt är desamma, såsom riskerna förknippade med tillgångarna eller förbindelserna.

Det innebär till exempel att två likadana tillgångar som är placerade på helt olika geografiska platser i regel inte kan omfattas av samma ansökan om undantag (enligt grund ett eller tre nedan), i och med att riskerna för tillgångarna då inte torde vara desamma.

Ansökan skickas via e-post till pts@pts.se. En tillhandahållare som ansöker om undantag bör vara så tydlig och uttömmande som möjligt i sin ansökan. PTS har för avsikt att ta fram en mall för ansökan om undantag. 

arrow Grunder för undantag

Det finns enligt föreskrifterna tre olika grunder på vilka PTS kan medge undantag från en föreskriven åtgärd.

Första grunden

Den första grunden är om den tillgängliga tekniken, kostnaderna som är förenade med att utföra en viss föreskriven åtgärd och den riskbedömning som tillhandahållaren har genomfört enligt 5 § i föreskrifterna, sammantaget medför att åtgärden är olämplig i förhållande till de positiva effekter för driftsäkerheten som den medför. Tillhandahållaren måste då vidta lämpliga alternativa åtgärder, när sådana finns.

Eftersom undantagsansökan ska avgöras utifrån en sammantagen bedömning går det inte att utelämna något av kriterierna. Tillhandahållaren måste således redogöra för kriterierna som beskrivs nedan.

Den tillgängliga tekniken som är aktuell för den föreskrivna åtgärden

Till exempel genom angivelse av vilka olika tekniska lösningar som skulle kunna uppfylla kravet och de tekniska lösningar som saknas eller svårligen kan införskaffas på marknaden för att tillhandahållaren ska kunna uppfylla kravet.

Vilka kostnader den föreskrivna åtgärden skulle medföra

Ju mer precis angivelse av kostnaderna desto bättre. Kostnaderna bör särredovisas för olika poster. Kostnadsuppskattningar kan godtas i fall då mer precisa kostnader inte kan beräknas.

Riskbedömningen för den aktuella tillgången eller förbindelsen

Bifoga aktuell dokumenterad riskanalys och komplettera vid behov med de skriftliga förklaringar som krävs för förståelse av analysen och riskbedömningen. Riskanalysen ska uppfylla de krav som uppställs i 5 § föreskrifterna.

De positiva effekter för driftsäkerheten som den föreskrivna åtgärden skulle medföra

Bifoga bedömning av hur driftsäkerheten skulle påverkas om den föreskrivna åtgärden vidtogs i det enskilda fallet. Ange till exempel vilka förbättringar eller andra förändringar som den föreskrivna åtgärden skulle medföra. Komplettera vid behov med statistiskt underlag.

Redovisning av alternativa åtgärder

Redogör för åtgärder som ska vidtas för att begränsa de negativa effekterna av att den föreskrivna åtgärden inte vidtas. Ange tidsplan för vidtagande av alternativa åtgärder.

Redogörelse för vilken påverkan på driftsäkerheten som vidtagande av de alternativa åtgärderna medför

Redogör för på vilket sätt de alternativa åtgärderna kommer att påverka driftsäkerheten. Komplettera vid behov med statistiskt underlag.

Den andra grunden

Den andra grunden på vilken PTS kan medge undantag är då annan reglering förhindrar vidtagandet av åtgärden. Med reglering avses främst lagar och förordningar.

Tillhandahållaren måste således redogöra för det som anges nedan.

Angivelse av vilken annan reglering som åberopas som hinder för vidtagande av en föreskriven åtgärd

Ange regleringens fullständiga beteckning och referera till specifika bestämmelser som åberopas. Bifoga utdrag på bestämmelser som åberopas.

Motivering

Redogör för bedömningen som gjorts avseende att åtgärden inte kan utföras utan att strida mot den åberopade regleringen.

Redovisning av alternativa åtgärder

  1. Redogör för åtgärder som ska vidtas för att begränsa de negativa effekterna av att den föreskrivna åtgärden inte vidtas. Ange tidsplan för vidtagande av alternativa åtgärder.
  2. Redogörelse för vilken påverkan på driftsäkerheten som vidtagande av de alternativa åtgärderna medför
  3. Redogör för på vilket sätt de alternativa åtgärderna kommer att påverka driftsäkerheten. Komplettera vid behov med statistiskt underlag.

Den tredje grunden

Den tredje undantagsgrunden är om den tillgängliga tekniken, kostnaderna som är förenade med att utföra en viss föreskriven åtgärd och den riskbedömning som tillhandahållaren har genomfört enligt 5 § i föreskrifterna, sammantaget medför att åtgärden är olämplig i förhållande till att åtgärden avser tillgångar eller förbindelser som omfattas av beslut om avveckling och tillhandahållaren vidtar lämpliga alternativa åtgärder när sådana finns.

Eftersom undantagsansökan ska avgöras utifrån en sammantagen bedömning går det inte att utelämna något av kriterierna. Tillhandahållaren måste således redogöra för nedanstående kriterier.

Den tillgängliga tekniken som är aktuell för den föreskrivna åtgärden

Till exempel genom angivelse av vilka olika tekniska lösningar som skulle kunna uppfylla kravet och de tekniska lösningar som saknas eller svårligen kan införskaffas på marknaden för att tillhandahållaren ska kunna uppfylla kravet.

Vilka kostnader den föreskrivna åtgärden skulle medföra

Ju mer precis angivelse av kostnaderna desto bättre. Kostnaderna bör särredovisas för olika poster. Kostnadsuppskattningar kan godtas i fall då mer precisa kostnader inte kan beräknas.

Riskbedömningen för den aktuella tillgången eller förbindelsen

Bifoga aktuell dokumenterad riskanalys och komplettera vid behov med de skriftliga förklaringar som krävs för förståelse av analysen och riskbedömningen. Riskanalysen ska uppfylla de krav som uppställs i 5 § föreskrifterna.

Beslut om avveckling

Bifoga det beslut om avveckling som åberopas. Beslutet bör vara undertecknat av behörig beslutsfattare och referera till samtliga tillgångar eller förbindelser som omfattas av beslutet, samt innefatta tidsplan för avvecklingen och andra omständigheter som kan vara av vikt för bedömningen om undantag.

Redovisning av alternativa åtgärder

Redogör för åtgärder som ska vidtas för att begränsa de negativa effekterna av att den föreskrivna åtgärden inte vidtas. Ange tidsplan för vidtagande av alternativa åtgärder.

Redogörelse för vilken påverkan på driftsäkerheten som vidtagande av de alternativa åtgärderna medför

Redogör för på vilket sätt de alternativa åtgärderna kommer att påverka driftsäkerheten. Komplettera vid behov med statistiskt underlag.

arrow PTS beslut

PTS bedömer självständigt, baserat på det underlag som tillhandahållaren skickar in, om det föreligger grund för undantag. Beslutet om undantag kan vara förenat med villkor och vara tidsbegränsat.

PTS beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagan ska dock sändas till Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm.