Information om den nya förordningen på området för internationell roaming

Den nya förordningen börjar att gälla 15 juni 2017.

I den så kallade TSM-förordningen (EU) 2015/2120 [KF1] (Telecom Single Market) från den 25 november 2015 fastslås att roamingleverantörer från och med den 15 juni 2017 inte får debitera roamingkunder i någon medlemsstat några tilläggsavgifter utöver det nationella slutkundspriset för de reglerade roamingtjänsterna röstsamtal, sms och data när de nyttjas inom EU, s.k. Roam Like At Home (RLAH).

Detta innebär en ändring av Förordning (EU) 531/2012 [KF2] om roaming i allmänna mobilnät i unionen och betyder även att EU lämnar den prisreglering som har funnits på plats i 10 år och som har inneburit årligen sänkta pristak för hur mycket slutkunder maximalt ska behöva betala för roaming inom unionen.

Grossistavgifter

Det som nämns ovan ska dock gälla under förutsättning att EU-kommissionen dessförinnan har utfört en översyn av grossistledet på roamingmarknaden i syfte att bedöma vilka åtgärder som där krävs för att tilläggsavgifterna i slutkundsledet ska kunna avskaffas. Slutmålet att eliminera skillnaden mellan de nationella avgifterna och roamingavgifterna ansågs i TSM-förordningen inte kunna uppnås på ett hållbart sätt med den nivå på grossistavgifter som följer av nuvarande reglering.

En översyn presenterades i juni 2016 där EU-kommissionen bl.a. presenterade de avgifter som de ansåg att mobiloperatörerna ska få ta ut av varandra för att tillhandahålla roamingtjänster inom EU. Med dessa avgiftsnivåer som utgångspunkt har Europaparlamentet och Europeiska rådet arbetat fram egna förslag som efter förhandlingar resulterade i en preliminär överenskommelse 31 januari 2017. Det formella undertecknandet av de nya grossistreglerna är planerat till början av maj, vilket skulle innebära att RLAH kan införas 15 juni såsom planerat.

Överenskommelsen innebär att den genomsnittliga grossistavgiften för ett reglerat roamingsamtal under perioden 15 juni 2017 – 30 juni 2022 inte får överstiga 0,032 euro per minut. Under samma period ska grossistavgiften för ett sms-meddelande inom EU inte överstiga 0,01 euro. Vad gäller avgiften för reglerade dataroamingtjänster kommer den att sänkas stegvis under en flerårsperiod för att ta i beaktande den ökade dataroamingtrafik som antas bli resultatet när roamingavgifterna för slutkunderna avskaffas.

Från 15 juni 2017 ska den genomsnittliga avgiften inte vara högre än 7,70 euro per gigabyte (GB). Maxavgiften sänks sedan till 6,00 euro/GB den 1 januari 2018, till 4,50 euro/GB 1 januari 2019, till 3,50 kr/GB 1 januari 2020, till 3,00 kr/GB 1 januari 2021, och slutligen till 2,50 kr/GB 1 januari 2022. Denna nivå ska sedan gälla t.o.m. 30 juni 2022. Eftersom dessa avgiftstak fastslås i euro innebär det att avgiftstaket i Sverige omräknas med hjälp av en bestämd växelkurs. För att bestämma den avgift som ska gälla under perioden 15-31 juni 2017 används växelkursen från 3 maj 2016 (9,1803). Vad gäller växelkurs som ska användas fr.o.m. 1 juli 2017 kommer den att fastställas i början av maj 2017 och PTS kommer då att informera om detta på sin hemsida.

Genomförandeakter

Enligt TSM-förordningen ska roamingleverantören få tillämpa ”regler för skälig användning” där syftet är att förhindra missbruk eller onormal användning. Ett exempel är om en svensk roamingkund köper roamingtjänster från en mobiloperatör i en annan medlemsstat (där avgifterna är lägre) för permanent användning i Sverige. Ett annat exempel är det fall då en roamingkund använder roamingtjänster i en annan medlemsstat än den där kundens hemmaoperatör finns i andra syften än för tidsbegränsade resor. TSM-förordningen fastslår även att en operatör som till följd av sin nationella avgiftsmodell, och de reglerade grossistpriserna för roamingtjänster i EU, inte anser sig kunna tillhandahålla dessa tjänster utan att göra en förlust har möjlighet att fr.o.m. 15 juni 2017 hos den nationella regleringsmyndigheten (PTS i Sverige) ansöka om att få ta ut en tilläggsavgift för att på så sätt få kostnadstäckning när dessa roamingtjänster erbjuds i slutkundsledet.  

För att garantera en enhetlig tillämning inom EU antog EU-kommissionen 15 december 2016 genomförandeakter ((EU) 2016/2286) som fastställer detaljerade bestämmelser om tillämpningen av dessa regler.

När en roamingleverantör tillämpar en ”policy om skälig användning” ska denne i sina avtal med roamingkunder ange vilka villkor som är förbundna med den policyn. När slutkunden följer denna policy får operatören inte debitera några tilläggsavgifter för de reglerade roamingtjänsterna. En policy om normal användning ska även anmälas av roamingleverantören till den nationella regleringsmyndigheten. PTS kommer av denna anledning övervaka och utöva tillsyn över tillämpningen av policyn för skälig användning.

För de fall då operatören inte får kostnadstäckning i enlighet med vad som nämnts ovan, specificerar genomförandeakterna även de regler som anger hur operatören ska gå tillväga vid en ansökan om att få ta ut en tilläggsavgift för att säkerställa hållbarheten för en operatörs nationella avgiftsmodell, liksom hur regleringsmyndigheten ska bedöma en sådan ansökan. Om en ansökan om att få ta ut en tilläggsavgift för roaming inkommer till PTS ska myndigheten inom en månad från mottagandet av denna ansökan fatta beslut om huruvida tilläggsavgiften ska tillåtas eller inte. Om PTS anser att ansökan är ogrundad eller om det saknas information ska PTS inom ytterligare en period om två månader fatta sitt slutgiltiga beslut.

Berec har tagit fram riktlinjer

De nationella regleringsmyndigheternas samarbetsorganisation i EU, Berec (The Body of European Regulators for Electronic Communications), har nu avslutat arbetet med att ta fram riktlinjer (BoR (17) 56) som ska hjälpa regleringsmyndigheterna att tillämpa de nya reglerna, och då framförallt de genomförandeakter som antogs av EU-kommissionen i december 2016.

Dessa riktlinjer ersätter de riktlinjer som Berec tog fram i början av 2016 (BoR (16) 34) och som framförallt fokuserade på den s.k. övergångsperioden 30 april 2016 – 14 juni 2017 då roamingleverantörerna fortfarande har möjlighet att lägga på en tilläggsavgift för de reglerade roamingtjänster som erbjuds slutkunderna. Det faktum att någon tilläggsavgift som regel inte ska kunna läggas på det nationella slutkundspriset fr.o.m. 15 juni 2017 krävde en uppdatering av Berecs riktlinjer. Riktlinjerna är endast ett komplement till den aktuella roamingförordningen och är inte ett juridiskt bindande dokument. De nationella regleringsmyndigheterna ska dock i största möjliga mån ta dessa riktlinjer i beaktande när de utövar tillsyn över roamingregleringen.

Berec kommer även att uppdatera de riktlinjer som berör de nya reglerna om grossistpriser, roamingtjänsttillträde i grossistledet och separat försäljning av reglerade roamingtjänster.