EU-kommissionen inleder den enda konsultationen av kostnadsmodell för fast samtalsterminering

EU-kommissionen håller på att ta fram en EU-gemensam kostnadsmodell för fast samtalsterminering på grossistnivå (s.k. "Eurorate"). Nu inleds den enda konsultationen av kostnadsmodell med marknaden.

EU-gemensamma maxtaxor

Det nya regelverket i EU för elektronisk kommunikation innehåller en bestämmelse om fast och mobil samtalsterminering. Denna bestämmelse innebär kortfattat att gemensamma maxtaxor för fast respektive mobil samtalsterminering kommer att fastställas och gälla inom hela unionen framöver. Maxtaxorna ska reglera vilket pris operatörerna får ta ut av varandra för att trafikera varandras nät och är tänkt att tidigast gälla från 1 januari 2021.

Som en grund för detta fastställande kommer det att tas fram en EU-gemensam kostnadsmodell.

Konsultation

EU-kommissionen önskar synpunkter från den svenska marknaden avseende utkastet till kostnadsmodell för fast samtalsterminering som kommer användas för maxtaxor (s.k. Euro-rate].

PTS samlar in svaren och vidareförmedlar dessa till EU-kommissionen. Det är därför viktigt att de mallar som tagits fram av EU-kommissionen (via konsultfirman Axon Partners Group) används. Sista dag för svenska operatörer att inkomma med svar till PTS är fredagen den 14 juni 2019.

Har svenska operatörer frågor som rör konsultationen, kan PTS vidareförmedla dessa till EU-kommissionen och Axon Partner. Sådana frågor måste då ha kommit PTS tillhanda senast den 28 maj.

Dokument som ska skickas in till PTS

 1. Template for providing comments to the EC's cost model

Konsultationsdokument

 1. Summary Presentation
 2. Consultation document (observera att det finns frågor som EU-kommissionen vill ska besvaras på sid 12-13, viket görs i dokumentet ”Template for providing comments […].

Modellutkast

 1. Fixed Cost Model

Modelldokumentation

 1. Methodological approach document
 2. Descriptive Manual
 3. User manual

PTS roll i arbetet

PTS kommer att koordinera arbetet insamlandet av svar och har fått en sista svarsfrist av EU-kommissionen som är den 28 juni 2019. För att granska, ställa eventuella uppföljningsfrågor och sammanställa informationen såsom EU-kommissionen förväntar sig, kommer PTS behöva få in informationen från operatörerna senast fredagen den 14 juni.

PTS har skickat förfrågan om att fylla i dataförfrågningsformuläret till följande operatörer.

 • Telia Company AB
 • Telenor Sverige AB
 • Tele2 Sverige AB (inkl. Tele2 Business, före detta TDC)
 • Com Hem AB

Konsultationen ska besvaras på engelska i svarsmallen för konsultationen, senast fredagen den 14 juni 2019 till skickas till prisreglering@pts.se. Ange diarienummer 18-13221 i följebrevet.

Det fortsatta arbetet

EU-kommissionen och Axon Partner Group kommer efter genomförd konsultation att gå igenom och sammanställa svaren från de olika regleringsmyndigheterna. I slutet av september planerar de att färdigställa kostnadsmodellen med slutliga kostnadsresultat. PTS återkommer så fort myndigheten har mer information om det fortsatta arbetet efter september.

För frågor med anledning av denna konsultation vänligen kontakta PTS enhet för ekonomisk analys, 08-678 55 00, Christian Blomberg (christian.blomberg@pts.se) eller Ari Ojaniemi (ari.Ojaniemi@pts.se).