EU-kommissionen inleder den enda konsultationen av kostnadsmodell för fast samtalsterminering

EU-kommissionen håller på att ta fram en EU-gemensam kostnadsmodell för fast samtalsterminering på grossistnivå (s.k. "Eurorate"). Nu inleds den enda konsultationen av kostnadsmodell med marknaden.

EU-gemensamma maxtaxor

Det nya regelverket i EU för elektronisk kommunikation innehåller en bestämmelse om fast och mobil samtalsterminering. Denna bestämmelse innebär kortfattat att gemensamma maxtaxor för fast respektive mobil samtalsterminering kommer att fastställas och gälla inom hela unionen framöver. Maxtaxorna ska reglera vilket pris operatörerna får ta ut av varandra för att trafikera varandras nät och är tänkt att tidigast gälla från 1 januari 2021.

Som en grund för detta fastställande kommer det att tas fram en EU-gemensam kostnadsmodell.

Konsultation

EU-kommissionen önskar synpunkter från den svenska marknaden avseende utkastet till kostnadsmodell för fast samtalsterminering som kommer användas för maxtaxor (s.k. Euro-rate].

PTS samlar in svaren och vidareförmedlar dessa till EU-kommissionen. Det är därför viktigt att de mallar som tagits fram av EU-kommissionen (via konsultfirman Axon Partners Group) används. Sista dag för svenska operatörer att inkomma med svar till PTS är fredagen den 14 juni 2019.

Har svenska operatörer frågor som rör konsultationen, kan PTS vidareförmedla dessa till EU-kommissionen och Axon Partner. Sådana frågor måste då ha kommit PTS tillhanda senast den 28 maj.

Dokument som ska skickas in till PTS

 1. Template for providing comments to the EC's cost model

Konsultationsdokument

 1. Summary Presentation
 2. Consultation document (observera att det finns frågor som EU-kommissionen vill ska besvaras på sid 12-13, viket görs i dokumentet ”Template for providing comments […].

Modellutkast

 1. Fixed Cost Model

Modelldokumentation

 1. Methodological approach document
 2. Descriptive Manual
 3. User manual

PTS roll i arbetet

PTS kommer att koordinera arbetet insamlandet av svar och har fått en sista svarsfrist av EU-kommissionen som är den 28 juni 2019. För att granska, ställa eventuella uppföljningsfrågor och sammanställa informationen såsom EU-kommissionen förväntar sig, kommer PTS behöva få in informationen från operatörerna senast fredagen den 14 juni.

PTS har skickat förfrågan om att fylla i dataförfrågningsformuläret till följande operatörer.

 • Telia Company AB
 • Telenor Sverige AB
 • Tele2 Sverige AB (inkl. Tele2 Business, före detta TDC)
 • Com Hem AB

Konsultationen ska besvaras på engelska i svarsmallen för konsultationen, senast fredagen den 14 juni 2019 till skickas till prisreglering@pts.se. Ange diarienummer 18-13221 i följebrevet.

Det fortsatta arbetet

EU-kommissionen och Axon Partner Group kommer efter genomförd konsultation att gå igenom och sammanställa svaren från de olika regleringsmyndigheterna. I slutet av september planerar de att färdigställa kostnadsmodellen med slutliga kostnadsresultat. PTS återkommer så fort myndigheten har mer information om det fortsatta arbetet efter september.

För frågor med anledning av denna konsultation vänligen kontakta PTS enhet för ekonomisk analys, 08-678 55 00, Christian Blomberg (christian.blomberg@pts.se) eller Ari Ojaniemi (ari.Ojaniemi@pts.se).


arrow Information om behandling av personuppgifter i dnr 18-13221

PTS behandlar följande personuppgifter i ärende med dnr 18-13221: Namn, epostadress och telefonnummer. Dina personuppgifter är hämtade från PTS register över verksamheter som är anmälda till myndigheten enligt 2 kap. 1 § LEK ("Fasit").

Eftersom PTS insamling av information är nödvändig för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter allmänt intresse enligt artikel 6.1(e) dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679).

PTS kommer också att behandla dina personuppgifter för arkivändamål, i enlighet med 3 § 3 st. arkivlagen  1990:782). Eftersom PTS måste bevara personuppgifter i allmänna handlingar enligt arkivlagen är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen rättslig förpliktelse, enligt artikel 6.1(c) dataskyddsförordningen.

PTS kommer att minst en gång per år, samt vid ärendets avslut, att radera personuppgifter i ärende med dnr 18-13221 som inte längre behandlas och som myndigheten inte behöver arkivera i enlighet med arkivlagen.

Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig

Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta PTS.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta PTS, se kontaktuppgifter nedan.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till PTS och även till Datainspektionen.

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.

PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom dataskyddsombudet@pts.se

PTS kontaktuppgifter:
Box 5398, 102 49 Stockholm, pts@pts.se tel. växel: 08-678 55 00