Eurorate mobil samtalsterminering

Nu påbörjas den första konsultationsomgången avseende den kostnadsmodell som EU-kommissionen tar fram för mobil samtalsterminering.

Det nya regelverket i EU rörande elektronisk kommunikation som för närvarande arbetas fram innehåller en bestämmelse avseende fast och mobil samtalsterminering. Denna bestämmelse innebär kortfattat att gemensamma maxtaxor för fast respektive mobil samtalsterminering kommer att fastställas och gälla inom hela unionen framöver. Som en grund för detta fastställande kommer det att tas fram en gemensam kalkylmodell för respektive marknad.

Aktörer på marknaden får nu möjlighet att lämna kommentarer på det utkast till kostnadsmodell och de tillhörande dokumenten som tagits fram.

Svara senast 11 mars 2019

Konsultationen pågår fram till den 15 mars. Svaren ska dock skickas in senast den 11 mars.

Läs konsultationen.

Genomförda konsultationer

29 oktober-23 november

Konsultationen pågår mellan den 29 oktober till den 23 november 2018, svaren ska dock vara PTS tillhanda senast den 20 november. 

Information och underlag för den första konsultationsperioden

Svar skickas till prisreglering@pts.se. Ange diarienummer 18-5039

Det fortsatta arbetet

När den första konsultationsperioden löpt ut kommer EU-kommissionen gå igenom de kommentarer och synpunkter som inkommit från marknaden (genom nationella regleringsmyndigheter) och därefter genomföra de ändringar i kostnadsmodellen som behövs med anledning av de synpunkter som inkommit från marknadsaktörer. Detta arbete planeras pågå fram till den 15 februari 2019.

Enligt planen kommer den andra konsultationsperioden påbörjas den 18 februari 2019. Vid detta tillfälle får marknadsaktörer, genom de nationella regleringsmyndigheterna, möjlighet att kommentera den uppdaterade kostnadsmodellen. PTS återkomma med mer information om instruktion för den andra konsultationsperioden, underlag för densamma och vilka tidsramar som gäller i samband med att den andra konsultationsperioden påbörjas.

För frågor med anledning av detta arbete vänligen kontakta PTS enhet för ekonomisk analys, 08-678 55 00.

 

arrow Behandling av personuppgifter

PTS behandlar följande personuppgifter i ärende med dnr 18-5039: Namn, epostadress och telefonnummer. Dina personuppgifter är hämtade från PTS register över verksamheter som är anmälda till myndigheten enligt 2 kap. 1 § LEK ("Fasit").

Eftersom PTS insamling av information är nödvändig för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter allmänt intresse enligt artikel 6.1(e) dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679).

PTS kommer också att behandla dina personuppgifter för arkivändamål, i enlighet med 3 § 3 st. arkivlagen  1990:782). Eftersom PTS måste bevara personuppgifter i allmänna handlingar enligt arkivlagen är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen rättslig förpliktelse, enligt artikel 6.1(c) dataskyddsförordningen.

PTS kommer att minst en gång per år, samt vid ärendets avslut, att radera personuppgifter i ärende med dnr 18-13221 som inte längre behandlas och som myndigheten inte behöver arkivera i enlighet med arkivlagen.

Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig

Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta PTS.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta PTS, se kontaktuppgifter nedan.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till PTS och även till Datainspektionen.

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. 

PTS dataskyddsombud kan kontaktas genom dataskyddsombudet@pts.se

PTS kontaktuppgifter:
Box 5398, 102 49 Stockholm, pts@pts.se tel. växel: 08-678 55 00