Eurorate Fast samtalsterminering

Nu påbörjas konsultationen kring mål och tidplan för den kostnadsmodell som EU-kommissionen tar fram för fast samtalsterminering.

Det nya regelverket i EU rörande elektronisk kommunikation som för närvarande arbetas fram innehåller en bestämmelse avseende fast och mobil samtalsterminering. Denna bestämmelse innebär kortfattat att gemensamma maxtaxor för fast respektive mobil samtalsterminering kommer att fastställas och gälla inom hela unionen framöver. Som en grund för detta fastställande kommer det att tas fram en gemensam kalkylmodell för respektive marknad.

Nytillkomna dokument (2018-12-12)

Konsultation av underlag

Som ett led i detta arbete inleder nu kommissionen en konsultation kring underlaget från den workshop EU-kommissionen höll i den 23 oktober i Bryssel. Samtidigt efterfrågas synpunkter på bl.a. mål, tidplan och metodfrågor för arbetet med den kostnadsmodell som tagits fram för fast samtalsterminering.

Besvaras senast 13 november

EU-kommissionen har bestämt att synpunkter från operatörerna ska samlas in via de nationella regleringsmyndigheterna. PTS vill därför ha era synpunkter på engelska senast tisdagen den 13 november 2018. PTS sammanställer sedan inkomna synpunkter och vidarebefordrar dessa till EU-kommissionen den 15 november 2018. Observera att svar måste anges i bifogad svarsmall. Har ni ytterligare underlag ("supporting evidence") finns det en flik för respektive fråga där dessa kan anges.

Av bifogad presentation med titeln; "20181023 – Axon Consulting – Workshop 1 Final" framgår vad som EU-kommissionen samråder, inklusive en tidplan för det kompletta arbetet.

Öppna presentationen.

I svarsmallen ska svar anges och följande kolumner besvaras:

  • Stakeholders´position
  • Stakeholders´comments and justifications
  • Confidentiality of the comments
  • Supporting evidence and files
  • Confidentiality of supporting evidences and files

Öppna svarsmallen (Excel).

Svar skickas till [email protected]. Ange diarienummer 18-13221

Tillägg 31 oktober 2018

EU-kommissionen vill även ha synpunkter på det svarsformulär (Data Request Form) som ska användas i fortsatt arbete med kostnadsmodeller avseende fast terminering. 

Konsultationen ska besvaras (på engelska) i svarsformuläret för konsultationen, senast den 13 november. Svar skickas till [email protected]. Ange diarienummer 18-13221.