Pågående arbete

Här ger vi löpande information om det pågående arbetet med prisreglering i det fasta nätet.

2018-07-06
EU-kommissionen har inga synpunkter på PTS underlag i notifieringen

EU-kommissionens beslut

2018-06-29
Kompletterande frågor från EU-kommissionen och PTS svar

Frågor och svar

2018-06-21
Frågor från EU-kommissionen och PTS svar

Frågor och svar

2018-06-21
Modelldokumentation med ändringsmarkeringar

Dokument
Bilaga 1 FTR
Bilaga 2 Kalkylräntan (WACC)

2018-06-21
Genomförda ändringar i modellen

Dokument

2018-06-21
PTS svar på skrivelse från ComHem

Läs mer

2018-06-21
PTS publicerar svar på kompletterande frågor from ComHem om brunnar i nätet

Läs mer

2018-06-05
PTS inleder samråd med EU-kommissionen
Angående ändring av beslut till följd av en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

Vill du läsa äldre underlag? Kontakta PTS diarium, [email protected]

2018-03-27
Inkomna synpunkter

Inkomna synpunkter.

2018-03-09
PTS förlänger samrådstiden med en vecka.

Vi välkomnar synpunkter på underlaget fram till den 23 mars. Vi välkomnar frågor på underlaget och det finns möjlighet till enskilt möte för att diskutera uppföljning av eventuella frågor.

2018-02-22
Nytt samråd om kalkylmodell

PTS genomför nu ett andra samråd om kalkylmodell för det fasta nätet. 

Vill du läsa äldre underlag? Kontakta PTS diarium, [email protected]

2017-12-20
Samråd om ny kalkylmodell i februari

I februari 2018 planerar Post och telestyrelsen (PTS) att genomföra ett nytt samråd kring den nya kalkylmodellen för det fasta nätet.

Vill du läsa äldre underlag? Kontakta PTS diarium, [email protected]

2017-09-21
Informationsmöte

I samband med samrådet bjuder PTS in till ett informationsmöte den 21 september kl. 09.30-12.00, där det finns möjlighet att ställa frågor och fördjupa sig i den föreslagna kalkylmodellen.
Läs mer

2017-09-07

PTS efterlyser synpunkter på ny kalkylmodell

PTS inleder nu samråd kring myndighetens förslag på ny kalkylmodell för det fasta nätet. Samrådet pågår till den 20 oktober. 

Vill du läsa äldre underlag? Kontakta PTS diarium, [email protected]

2017-05-30
Samråd efter sommaren

PTS arbetar förnärvarande med att, baserat på geografisk data, färdigställa en ny kalkylmodell.Samtidigt tar PTS fram tillhörande dokumentation som förklarar principerna och hur dessa har implementerats i modellen, hur principerna förhåller sig till den tidigare Hybridmodellen, förslag till ny kalkylränta samt nya prisskyldigheter för Marknad 1 (fast samtalsterminering) och Marknad 3a (lokalt koppartillträde till nätinfrastruktur).

Det är ett omfattande material som planeras att samrådas i början av september 2017. PTS kommer vidare att anordna ett operatörsmöte där frågor om principerna och hur modellen fungerar kan ställas. Detta möte är planerat att ske ca en vecka in i det kommande samrådet.

Läs mer på PTS-bloggen.

2016-12-20
EU-notifiering till sommaren 2017

När vi har ett färdigt utkast av uppdaterad MRD och har utformat en modelldokumentation, förslag till ny kalkylränta samt modell kommer ett nytt samråd att genomföras med marknaders aktörer. Vid detta samråd kommer det också att framgå hur vi har hanterat alla de synpunkter som inkom vid det senaste samrådet. Vår målsättning är att detta samråd ska genomföras så pass tidigt under 2017 att vår modell kan notifieras till EU-kommissionen till sommaren samma år.

Läs mer på PTS-bloggen.

2016-09-19
Yttranden publicerade till samråd om riktlinjer för kalylmodell fasta nät.

Kontakta PTS för att ta del av yttranden.

2016-06-22
Samråd om riktlinjer för kalkylmodell fasta nät inleds
PTS går idag ut på samråd om riktlinjerna för kalkylmodell fasta nät. Samrådet pågår till den 31 augusti. Läs samrådsunderlaget.

2015-11-19
Ingen uppdatering av fasta samtrafikspriser
PTS har beslutat att det inte föreligger något behov av uppdatering av de fasta samtrafikpriserna inför 2016.
Läs underlaget

2015-09-28

Underlag från informationsmöte
Underlag från informationsmötet den 28 september. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 30 oktober till [email protected].

2015-09-08
PTS bjuder in till informationsmöte den 28 september

2015-02-19
PTS tar fram ny kalkylmodell

Nya rekommendationer från EU ställer förändrade krav på hur kostnadsberäkning ska gå till. Det innebär att PTS måste ta fram en ny kalkylmodell. En av de förändringarna är till exempel hur kostnader för återanvändbar befintlig anläggningsinfrastruktur ska beräknas. Arbetet med den nya modellen har påbörjats och PTS kommer att inhämta marknadens synpunkter under arbetets gång. Den nya kalkylmodellen ska ersätta nuvarande hybridmodell och ska vara implementerad senast 31 december 2016.