Kalkylarbete mobilnät

För att räkna ut det kostnadsorienterade priset använder PTS en kalkylmodell.

Alla mobiloperatörer är skyldiga att erbjuda andra operatörer samtrafik för terminering i sitt mobilnät till ett kostnadsorienterat pris. Ett kostnads­orienterat pris ska täcka kostnaderna för att producera tjänsten och ge en rimlig avkastning. För att räkna ut det kostnadsorienterade priset använder PTS en kalkylmodell.

Revidering och uppdatering

PTS prövar årligen behovet av att uppdatera kalkylmodellen. Om behov föreligger sker en uppdatering med aktuella trafikvolymer och prognoser utifrån utvecklingen på marknaden. PTS kan då också till exempel se över kalkylräntan.

En revidering av modellen sker mer sällan. Det är en betydligt mer omfattande process då PTS granskar och, vid behov, ändrar modellens grund. Då tittar PTS på allt från vilken teknik som används i olika delar av nätet till grundläggande kostnadsantaganden och fördelningsnycklar, avskrivningstider, avkastningskrav med mera. PTS inhämtar då även information om operatörernas kostnader.


Pågående arbete

2016-06-22 Samråd med EU om marknaden för mobil samtalsterminering och reviderad kalkylmodell
Läs samrådet

2016-06-01 Tredje samråd om förslag till beslut angående marknaden mobil samtalsterminering samt reviderad kalkylmodell
Läs samrådet

2016-04-14 Andra samråd om förslag till beslut angående marknaden mobil samtalsterminering samt reviderad kalkylmodell och uppdaterad kalkylränta
Läs samrådet

2016-02-08 Samråd om reviderad kalkylmodell och uppdaterad kalkylränta
Läs samrådet

2015-12-18 PTS bjuder in till informationsmöte om revidering av kalkylmodellen för mobilnät
PTS har under hösten 2015 prövat behovet att revidera kalkylmodellen för mobilnät och har kommit fram till att ett sådant behov föreligger. PTS inbjuder till informationsmöte kring den reviderade kalkylmodellen och det resulterande termineringspriset. Informationsmötet hålls den 18 januari 2016.
Läs inbjudan

2015-10-12 PTS begär in uppgifter från marknaden
PTS prövar under hösten 2015 behovet att revidera LRIC-modellen för mobilnät. Som ett led i detta begär PTS nu in uppgifter från marknadens aktörer.

Fram till den 13 november 2015 ska mobilnätsoperatörerna leverera information till PTS rörande utrustningspriser, aktuellt utnyttjande av spektrum, taltrafikvolymfördelning mellan 2G och 3G, datatrafikvolymfördelning mellan 2G, 3G och 4G och planer och prognoser kring VoLTE.

Om synpunkterna anses innehålla uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för begäran om sekretess. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan ert svar publiceras på PTS webbplats.

Frågor med anledning av detta, vänligen kontakta Mattias Wellander, telefon 08-678 58 75, e-post: mattias.wellander@pts.se


PTS prövar behovet av att revidera mobil LRIC 2015

Presentation från dagens informationsmöte

Data request

2015-09-28: Inbjudan till informationsmöte den 12 oktober kring revidering av kalkylmodellen för mobila nät

2015-06-24:  EU-kommissionens svar på samråd av termineringspriser för röstsamtal i mobilnät

2015-05-22: EU-samråd av uppdaterad kalkylmodell för mobilnät

2015-04-22: Samråd 2 om uppdaterad kalkylmodell för mobilnät

2015-03-18: Samråd om uppdaterad kalkylmodell för mobilnät

2014-05-15: Inkomna samrådssvar publiceras

2014-04-11: Samråd om uppdaterad kalkylmodell och kalkylränta (WACC) för mobilnät

2014-04-04: Inbjudan till operatörsmöte 11 april 2014

2013-06-25: EU-kommissionens svar på samråd av termineringspriser för röstsamtal i mobilnät

2013-05-20: Nya termineringspriser för röstsamtal i mobilnät på EU-samråd 

2013-07-01: Gällande prisreglering för mobila nät (från och med 1 juli 2013)