Nödsamtal, eCall-samtal och 112

PTS har tillsynsansvaret över operatörerna så att de medverkar till att nödsamtal förmedlas och att lokaliseringsuppgifter tillhandahålls till samhällets alarmeringstjänst.

Detta sker med stöd av reglerna i:

Tillsynen kan vara planlagd eller utförs vid behov.

Tillsynen omfattar också att operatörerna ansvarar för att rätt Kommun-ID-koder skickas med telefonsamtalen i de fall inget annat avtalats mellan tjänstetillhandahållaren och samhällets alarmeringstjänst. En översikt över kommun-ID-koderna finns på webbplatsen för Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen (ITS), i dokument ITS ApG 21.

Ansvaret för samhällets alarmeringstjänst är reglerat i ett alarmeringsavtal mellan SOS Alarm AB och staten. SOS Alarm AB driver SOS-centralerna och upprätthåller 112-tjänsten i hela landet. Ansvarig myndighet för att följa upp SOS Alarms åtaganden enligt alarmeringsavtalet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. De räddnings­tjänst­ansvariga myndigheterna ansvarar för övriga funktioner, såsom räddnings­tjänsten, ambulans- och polisverksamheten.

Övrig information om 112

ITS webbplats finns information om ett antal standarder och tekniska specifikationer kopplat till nödsamtal, 112 och eCall, bland annat ITS ApG 21, ITS ApG 25 och Report ITS 24.

.

arrow eCall

Med eCall i bilen kan nödsamtal skickas automatiskt till SOS-centralen vid en olycka. Ett samtal från eCall kan likställas med ett nödsamtal till 112. Samtalet är kostnadsfritt att skicka.

Enligt EU-krav är SOS-centralerna hos SOS Alarm klara för att kunna ta emot eCall-samtal från den 1 oktober 2017.

Från den 31 mars 2018 ska alla nytillverkade biltyper (personbilar och lätta nyttofordon) vara eCall-utrustade. I ett senare skede kan EU eventuellt utvidga eCall till att även omfatta tunga lastbilar, bussar, motordrivna tvåhjulingar och jordbrukstraktorer.

Ett eCall-samtal kan kopplas fram både automatiskt och manuellt och kan tas emot av ordinarie SOS-centraler eller av en SOS-central som speciellt är avsedd för eCall.

PTS har uppdaterat sina nödsamtalsföreskrifter (PTSFS 2017:2 (om ändring av PTSFS 2008:2)) så att de även inbegriper nödsamtal via eCall. Föreskrifterna beslutades den 12 juni 2017 och trädde i kraft den 1 oktober 2017.

Frågan om vilka typer av telefonnummer som bilarna bestyckas med för eCall kan komma att ske på olika sätt och den internationella organisationen CEPT har tagit fram en rekommendation som kan ge en viss vägledning i denna fråga.

EU:s direktiv och regler

Ända sedan 2002 har EU haft eCall på sin agenda i syfte att eCall ska rädda liv vid trafikolyckor.

Den offentliga 112-baserade eCall är en del av EU:s ITS-koncept (intelligenta transportsystem) enligt direktiv 2010/40/EU. Enligt EU-dokumenten ska eCall fungera inom medlemslandet där det finns minst ett mobilnät som täcker platsen där fordonet befinner sig. Fordonet ska inte vara registrerat i mobilnätet förrän ett eCall-anrop rings.

EU-reglerna för eCall är uppdelade på tre delar; mobilnät (KOM rekommendation 2011/750/EU), SOS-centraler (EP och rådets beslut 585/2014/EU) och fordonen (EP och rådets förordning 2015/758).

EU:s webbplats finns ytterligare information om eCall.

Inför det svenska införandet av eCall tog MSB fram en regeringsrapport som bland annat innehåller ett antal rekommendationer för det fortsatta arbetet i Sverige.

arrow Nationellt arbete

112-rådet
112-rådet bildades av SOS Alarm år 2002. I rådet ingår myndigheter och organisationer som samarbetar kring nödnumret 112. Rådet är en mötesplats för strategisk samverkan utöver den dagliga operativa verksamheten. Syftet är att uppfylla viktiga funktioner såsom bl.a. uppföljning av alarmeringsavtalet mellan staten och SOS Alarm samt SOS-tjänstens långsiktiga utveckling.

Rådet sammanträder normalt tre till fyra gånger per år.
Läs mer om 112-rådet

ITS WG NI (NETWORKING INTERWORKING)
ITS (Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen) ansvarar för standardiseringen inom telekommunikationsområdet. Standardiseringsområden där arbetsgruppen WG NI verkar berör bland annat funktionella krav inom och mellan allmänna kommunikationsnät, samt funktionella krav mellan allmänna kommunikationsnät och dess IT-system och funktionella krav i gränssnitt mot andra externa IT-system i de fall europeisk eller internationell standard saknas. Nationell harmonisering och samråd för bland annat nätfunktioner och gränssnitt är viktiga medel för ett effektivt utnyttjande av befintliga allmänna kommunikationsnät. Vissa av dessa funktionella krav mellan allmänna kommunikationsnät/IT-system kan komma att bli obligatoriska genom myndighetsföreskrifter utfärdade av PTS.

ITS ansvarar bland annat för ITS ApG ITS 21 (Kommun-ID-planen).

Möten hålls då behov finns. PTS deltar på dessa möten, samt innehar ordförandeskapet i arbetsgruppen.
Läs mer om ITS WG NI.

arrow Internationellt arbete

CEPT WG NaN3 

CEPT WG NaN3 är CEPT WG NaN:s undergrupp för nödsamtalsfrågor. Här förs en dialog med och utbyte av information med berörda parter inom områdena tekniska, ekonomiska och juridiska frågor i nödsituationer. Gruppen analyserar lagkrav med avseende på tillgänglighet till larmtjänster via elektroniska kommunikationstjänster och hur detta kan åstadkommas allt eftersom tekniken utvecklas. Gruppen utvecklar strategier inom kommunikationsområdet för att förbättra tillgången och för att tillhandahålla korrekta och tillförlitliga lokaliseringsuppgifter. En uppgift är också att rådgöra med olika organ, organisationer och branschaktörer inom eller utanför CEPT, med huvudsyfte att samordna CEPT aktiviteter.

Möten hålls två till tre gånger per år då PTS deltar.
Läs mer om CEPT WG NaN3.

EENA
European Emergency Number Association

EENA inrättades 1999 och är en icke-statlig organisation med säte i Bryssel, med uppgift att bidra till att förbättra nödsamtalstjänsternas funktion för medborgarna. EENA fungerar som en diskussionsplattform för alla inressenter inom nödsamtalsområdet såsom myndigheter och leverantörer av akuttjänster, beslutsfattare, forskare, föreningar och andra. Medlemmarna är 1300 PSAPs från 80 länder i världen, 90 utvecklingsleverantörer, 11 internationella organisationer, mer än 200 ledamöter av Europaparlamentet och ca 90 forskare. EENA har arbetsgrupper som arbetar fram dokument inom området.

EENA träffas en gång per år där PTS deltar.

Läs mer om EENA.

ETSI EMTEL
Emergency Telecommunications

En grupp inom europeiska standardiseringsorganisationen ETSI som tar fram europeiska standarder för området. PTS bevakar arbetet i denna grupp.

Läs mer om EMTEL.