Framtida nummerplan

PTS ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av den svenska telefoninummerplanen.

PTS har tagit fram en strategi för telefonnummerplanen. Strategin omfattar förändringar både på lång sikt och på kort sikt. Beslut om de faktiska, konkreta, ändringarna på lång sikt i nummerplanen kan komma att dröja ett flertal år. Bakgrund till att PTS tagit fram strategin framgår nedan.

PTS ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av den svenska telefoninummerplanen. Myndigheten tog 2010 fram en förstudie med sex olika förslag på hur nummerplanen kan förändras för att möta slutanvändares ökade behov av flexibilitet och mobilitet vid användning av sina kommunikationstjänster.

Efter att förstudien varit på remiss gick PTS vidare med två av förstudiens förslag (som innebär bland annat borttagande av riktnummerområden respektive att också slå ihop geografiska nummer och mobilnummer). Därefter lät PTS 2012 genomföra en utredning av de ekonomiska konsekvenserna av dessa alternativ. Baserat bland annat på förstudien och utredningen av de ekonomiska konsekvenserna valde PTS att gå vidare med att ta fram en strategi för telefoninummerplanens inriktning på lång sikt.

Varför förändra nummerplanen?

Teknik- och samhällsutvecklingen har gjort att telefoninummerplanens struktur med riktnummer är föråldrad. Den kan i vissa fall hindra utveckling av nya tjänster.

Ett exempel är den allt mer utbredda användningen av ip-baserad telefoni, som oftast går att använda med samma telefonnummer från flera geografiska platser. Detta innebär att telefoninummerplanens indelning i riktnummer mer och mer sätts ur spel.

Ett annat exempel är den ökande användningen av telefonitjänster där geografiska telefonnummer knyts till mobilabonnemang.

Vidare finns det begränsade möjligheter att öppna nya nummerserier med kort nummerlängd, som skulle kunna användas för olika tjänster

Nummerplanen behöver därför moderniseras och anpassas till dagens behov.

Hur ser processen för arbetet ut?

Förstudien var första steget i en relativt lång process mot en förändrad och modern telefoninummerplan. Eftersom större förändringar berör väldigt många (i princip alla i Sverige) är det viktigt att låta processen få ta den tid den behöver.

  1. Förstudien har varit på remiss.
  2. PTS har analyserat remissvaren. Analysen av remissvaren indikerade att två av de mer ingripande förslagen bör tittas vidare på.
  3. PTS har låtit genomföra en utredning om de ekonomiska konsekvenserna.
  4. PTS har tagit fram en strategi för telefoninummerplanen. Strategin omfattar förändringar både på lång sikt och på kort sikt. Beslut om de faktiska, konkreta, ändringarna på lång sikt i nummerplanen kan komma att dröja ett flertal år (kanske 5–10 år).
  5. PTS har inlett arbetet med förändringarna på kort sikt enligt strategin. Som ett led i det arbetet har PTS låtit genomföra en utredning om vilka konsekvenser dessa förändringar skulle få på olika områden.
  6. PTS har tagit fram en rapport som beskriver myndighetens konkreta förslag på förändringarna på kort sikt. Rapporten har varit på remiss. PTS har analyserat och beaktat remissvaren, och färdigställt rapporten.
  7. PTS har tagit fram ett förslg på beslut om ändring av telefoninummerplanen avseende förändringar på kort sikt. Beslutet har varit på remiss. PTS har efter remissbehandlingen fattat beslut om ändringarna av telefoninummerplanen.