Framtida nummerplan

PTS ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av den svenska telefoninummerplanen.

PTS tog 2014 fram en strategi för telefonnummerplanen. Strategin omfattar förändringar både på lång sikt och på kort sikt. Bakgrund till att PTS tagit fram strategin framgår nedan.

PTS ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av den svenska telefoninummerplanen. Myndigheten tog 2010 fram en förstudie med sex olika förslag på hur nummerplanen kan förändras för att möta slutanvändares ökade behov av flexibilitet och mobilitet vid användning av sina kommunikationstjänster.

Efter att förstudien varit på remiss gick PTS vidare med två av förstudiens förslag (som bland annat innebär borttagande av riktnummerområden respektive att också slå ihop geografiska nummer och mobilnummer). 2012 genomförde PTS även en utredning av de ekonomiska konsekvenserna av dessa alternativ. Baserat bland annat på förstudien och utredningen av de ekonomiska konsekvenserna valde PTS att gå vidare med att ta fram en strategi för telefoninummerplanens inriktning på lång sikt i syfte att få en telefoninummerplan som är anpassad till dagens och framtidens behov.

PTS väljer att i nuläget inte gå vidare med de större förändringarna på lång sikt enligt strategin

Beslutet från januari 2018 om de kortsiktiga åtgärderna i strategin har till viss utsträckning redan inneburit en anpassning av telefoninummerplanen till dagens och framtidens behov. Vidare så finns idag inget uttryckligt stöd på marknaden för att i nuläget gå vidare med förändringarna på lång sikt i strategin. Det finns heller inga andra länder (av dem PTS frågat) som har planer på att genomföra den typen av förändringar som motsvarar de förändringar på lång sikt som finns i strategi för telefoninummerplanen. Baserat på bl.a. dessa omständigheter kommer PTS i nuläget inte att gå vidare med förändringarna på lång sikt i strategin.

Hur har processen för arbetet sett ut?

Förstudien var första steget i en relativt lång process mot en förändrad och modern telefoninummerplan. Eftersom större förändringar berör väldigt många (i princip alla i Sverige) var det viktigt att låta processen få ta den tid den behöver.

  1. Förstudien har varit på remiss.
  2. PTS har analyserat Analysen av remissvaren indikerade att två av de mer ingripande förslagen bör tittas vidare på.
  3. PTS har låtit genomföra en utredning om de ekonomiska konsekvenserna.
  4. PTS har tagit fram en strategför telefoninummerplanen. Strategin omfattar förändringar både på lång sikt och på kort sikt. Beslut om de faktiska, konkreta, ändringarna på lång sikt i nummerplanen kan komma att dröja ett flertal år.
  5. PTS har inlett arbetet med förändringarna på kort sikt enligt strategin. Som ett led i det arbetet har PTS låtit genomföra en utredning om vilka konsekvenser dessa förändringar skulle få på olika områden.
  6. PTS har tagit fram en rapport som beskriver myndighetens konkreta förslag på förändringarna på kort sikt. Rapporten har varit på remiss. PTS har analyserat och beaktat remissvaren, och färdigställt rapporten.
  7. PTS har tagit fram ett förslag på beslut om ändring av telefoninummerplanen avseende förändringar på kort sikt. Beslutet har varit på remiss. PTS har efter remissbehandlingen fattat beslut om ändringarna av telefoninummerplanen.
  8. PTS har efter överväganden, baserat bl.a. på dialog med marknaden och information om hur ett flertal andra länder resonerar kring sina nummerplaner, beslutat att i nuläget inte gå vidare med förändringarna på lång sikt i strategin för telefoninummerplanen.