Nummerportabilitet

Nummerportabilitet innebär att det möjligt för abonnenterna att behålla sitt telefonnummer när de byter den operatör/tjänsteleverantör de är direktanslutna till, det vill säga den som tillhandahåller accessnätet fram till abonnentens nätanslutningspunkt, fast eller mobil nätanslutningspunkt.

Inom den nationella standardiseringsorganisationen, ITS, har marknadens aktörer tagit fram svenska standarder för nummerportabilitet.

Nummerportabilitet infördes från och med den 1 juli 1999 och gällde då bara för fasta telefonitjänster i enlighet med PTSFS 1999:3. I september 2000 infördes nummerportabilitet för mobiltelefonitjänster i enlighet med PTSFS 2000:6.

De nuvarande föreskrifterna, PTSFS 2011:5, gäller sedan den 1 december 2011. Porteringtiderna som gäller är tre arbetsdagar, förutom för telefonnummer som innehas av abonnenter som är näringsidkare med fast nätanslutningspunkt – för dessa gäller tio arbetsdagar.

Svenska standarder för nummerportabilitet

PTS föreskrifter och allmänna råd hänvisar till vissa svenska standarder, SS 63 63 90:1999 utgåva 1, SS 63 63 92, utgåva 1 och SS 63 63 91:1999. Dessa finns tillgängliga på ITS webbplats. SS 63 63 90 och SS 63 63 92 avser nätsignalsystem ITU-T SS No. 7 ISUP. När det gäller nätsignalsystem SIP finns mer information i en förstudie, Nummerportabilitet för framtida nät - PTS-ER-2009:7, som behandlar nummerportabilitet för framtida nät.

Dirigeringsprefix vid nummerportabilitet

Behov av dirigeringsprefix (en typ av teknisk plan) finns för den operatör som avser att värva slutkunder för direktanslutning mot eget kommunikationsnät genom funktionen nummerportabilitet. Dirigeringsprefixet används för att dirigering ska kunna ske mot rätt mottagande operatörs allmänna kommunikationsnät vid samtal mot överlämnande telefonnummer.

Dirigeringsprefixet tilldelas två typer av allmänna logiska kommunikationsnät och en operatör kan tilldelas ett eller flera dirigeringsprefix:

  • Fasta nät – kommunikationsnät främst avsedda för fasta elektroniska kommunikationstjänster
  • Mobila nät – kommunikationsnät främst avsedda för mobila elektroniska kommunikationstjänster

Organisation för central referensdatabas för nummerportabilitet, SNPAC

PTS föreskrifter för nummerportabilitet är utformad så att 9 § ska tillämpas när en sådan organisation har utsetts för hantering av referensdata.

PTS har den 7 mars 2001 beslutat att den som överlämnar ett telefonnummer enligt 39 § tredje stycket telelagen genast ska underrätta Swedish Number Portability Administrative Centre AB, SNPAC, organisationsnr: 556595-2925 om överlämnandet.

PTS har den 15 augusti 2001 beslutat om att uppgiftsskyldigheten enligt 39 a § telelagen (motsvarar 5 kap. 11 § LEK) mot SNPAC för den som överlämnar telefonnummer gäller från och med den 1 september 2001.

Vidare information om den praktiska referensdatahanteringen samt statistik över överlämnade telefonnummer finns på SNPACs webbplats.

Vad du som kund måste tänka på när du byter operatör

Läs mer om hur du ska göra om du vill behålla ditt nummer när du byter mobiloperatör.

Läs mer om hur du ska göra om du vill behålla ditt nummer när du byter operatör för fast telefoni.

Hos vilken operatör finns ett telefonnummer just nu?

Om du flyttar ditt nummer till en ny operatör, hör numret till den nya operatören. Genom nummerportabilitet kan du behålla ditt nummer när du byter operatör.

För att kunna se vilken operatör ett visst telefonnummer tillhör kan du använda PTS e-tjänst Sök operatör.