PTS remissvar angående promemorian Befordringskravet i postförordningen - dnr 20-14189