PTS remissvar avseende remissversion av regional utvecklingsstrategi för Blekinge län