Avslutad tillsyn över säkerhetsarbetet i externt trafikutbyte (extern BGP) på internet

PTS har granskat hur fem tillhandahållare av elektroniska nät och -tjänster arbetar för att hantera kända sårbarheter i funktionen Border Gateway Protocol (BGP) som är nödvändig vid externt trafikutbyte på internet.

Det är första gången som PTS granskat internetoperatörers säkerhetsarbete gällande externt trafikutbyte på internet. Myndigheten är också först bland EU-länderna att granska detta.

PTS har granskat riskanalyser, riskhantering och vidtagande av säkerhets- och skyddsåtgärder samt följt upp företagens åtgärdsarbeten och kontrollerat om eventuella utfästa åtgärder har genomförts.

För fyra av fem tillhandahållare är granskningen avslutad då de har säkerhetsåtgärder på plats eller ska vidta åtgärder. För den femte tillhandahållaren kvarstår återrapportering till myndigheten innan tillsynen kan avslutas.