FR:Motala-Vadstena Räddningstjänst ./. PTS, Dom Tillstånd för radiosändare

PTS beslöt den 5 december 2013 att inte förlänga Motala-Vadstena Räddningstjänsts tillstånd att använda enskilda radiosändare för fast radio i 7 GHz-bandet med 161 MHz duplex.

Som skäl för beslutet angavs följande. En utfasning av den äldre kanalplanen med 161 MHz duplex har pågått i flera år. PTS beviljar nya tillstånd med krav på 154 MHz enligt harmoniserade riktlinjer. Kanalplanerna 154 respektive 161 MHz duplex är förskjutna frekvensmässigt till varandra vilket medför att en kanal i ett frekvensraster påverkar två kanaler i det andra frekvensrastret och vice versa. Användningen är därför ineffektiv. Ett skifte från radioutrustning med 161 MHz duplex till 154 MHz duplex med samma centerfrekvens i något halvband riskerar att störa andra tillståndsgivna radiosändare med 154 MHz duplex. Det nu aktuella tillståndsvillkoret går inte att ändra utan att en ny radioplanering, interferensberäkning och koordinering genomförs. Motala-Vadstena Räddningstjänsts tillstånd att använda radiosändare ska därför inte förlängas.

Motala-Vadstena Räddningstjänst överklagade beslutet och anförde bl.a. följande. Räddningstjänsten har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap (MSB) gjort en teknisk beskrivning för bakre ledning och utryckningsorganisation i länet. I denna föreslås att det befintliga länknätet ska uppdateras och anpassas för datakommunikation. Länknätet kommer sedan att användas som redundans för utalarmering och dataöverföring. Den tekniska utredningen bygger på att det gemensamma länknätet ska användas och den aktuella länken är en del i detta nät och ingår för att säkra dataöverföringen.

Förvaltningsrätten avslog genom dom den 5 juni 2014 överklagandet. Som skäl för domen angavs bl.a. följande. Räddningstjänsten har inte bemött PTS argument om frekvensineffektivitet och störningar utan endast beskrivit vilken nytta de och MSB skulle ha av ett tillstånd med 161 MHz duplex. I lagen om elektronisk kommunikation finns inte något undantag från kraven enligt 3 kap. 6 § lagen om elektronisk kommunikation (LEK) för att beviljas tillstånd att använda radiosändare, bortsett från att krav på tillstånd enligt 3 kap. 3 § LEK inte gäller för Polisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt samt Försvarets materielverk vid verksamhet som de bedriver på uppdrag av Försvarsmakten eller Försvarets radioanstalt. MSB nämns inte i detta sammanhang. Förvaltningsrätten finner med beaktande av vad som framkommit att PTS har haft fog för sitt beslut.