KR: Telia Sonera ./. PTS - Beslut Ang. Fastställande av skyldigheter enl. 8 kap. 5 och 6 §§ lagen om elektronisk kommunikation

PTS fastställde i beslut den 24 maj 2010 (dnr 07-11757/23) att marknaden för nätinfrastrukturtillträde har sådana särdrag att det är motiverat att införa förhandsreglering på marknaden och att TeliaSonera med berörda dotterbolag har ett betydande inflytande på marknaden. TeliaSonera ålades därmed också vissa skyldigheter. TeliaSonera överklagade beslutet i vissa delar till förvaltningsrätten som i huvudsak fastställde PTS beslut. TeliaSonera överklagade därefter delar av förvaltningsrättens dom till kammarrätten som den 24 februari 2014 avgjorde delar av målet genom deldom. Kammarrätten vilandeförklarade de delar av målet som rörde nyanläggning av fiber i befintlig kanalisation och abonnentanslutningskabel i avvaktan på EU-domstolens avgörande av mål C-556/12 som avsåg en liknande fråga.

Efter att EU-domstolen avgjort frågan och bl.a. uttalat att nationella regleringsmyndigheter, under vissa förutsättningar, har befogenhet att införa en skyldighet för en SMP-operatör att på begäran av konkurrerande operatörer anlägga anslutningsledningar mellan fördelningspunkten i ett accessnät och nätanslutningspunkten hos slutanvändaren, har nu TeliaSonera återkallat sitt överklagande i denna del. Kammarrätten har därför avskrivit målet, vilket innebär att PTS beslut i denna del står fast.