KR: Telia Sonera ./. PTS - Deldom Ang. Fastställande av skyldigheter enl. 8 kap. 5 och 6 §§ lagen om elektronisk kommunikation

PTS fastställde i beslut den 24 maj 2010 (dnr 07-11757/23) att marknaden för nätinfrastrukturtillträde har sådana särdrag att det är motiverat att införa förhandsreglering på marknaden och att TeliaSonera med berörda dotterbolag har ett betydande inflytande på marknaden. TeliaSonera ålades därmed också vissa skyldigheter. TeliaSonera överklagade beslutet i vissa delar till förvaltningsrätten som i huvudsak fastställde PTS beslut. TeliaSonera överklagade därefter delar av förvaltningsrättens dom till kammarrätten och yrkade att kammarrätten skulle ändra PTS beslut såvitt avsåg mellan vilka punkter tillträde skulle lämnas, i vilken utsträckning samlokaliserande operatörer skulle ha rätt att dra in egen eller annans kabelförbindelser till samlokaliserad utrustning, samt skyldigheterna att på begäran nyanlägga fiber i befintlig kanalisation och nyanlägga abonnentanslutningskabel.

Kammarrätten avgjorde den 24 februari 2014 delar av målet genom deldom. Kammarrätten avslog TeliaSoneras överklagande såvitt avsåg mellan vilka punkter tillträde skulle lämnas och i vilken utsträckning samlokaliserande operatörer skulle ha rätt att dra in egen eller annans kabelförbindelser till samlokaliserad utrustning.

Kammarrätten vilandeförklarade de delar av målet som rörde nyanläggning av fiber i befintlig kanalisation och abonnentanslutningskabel i avvaktan på EU-domstolens avgörande av mål C-556/12 som avsåg en liknande fråga.