KR: Telia Sonera ./. PTS - Beslut Ang. Fråga om prövningstillstånd - Föreläggande om priser för kopparaccess och bitströmstillträde 2012

Beslutet från kammarrätten.

 

Genom beslut den 24 maj 2010 förpliktade PTS TeliaSonera att bl.a. tillämpa kostnadsorienterad prissättning enligt LRIC-metoden vid tillhandahållande av tillträde till kopparaccesser samt bitström.  Den 21 februari 2012 beslöt PTS vidare att förelägga TeliaSonera att justera sina priser för tillträde till kopparaccesser och bitströmstillträde eftersom myndigheten bedömde att TeliaSoneras priser för tillträde till kopparaccesser samt bitström inte var kostnadsorienterade. TeliaSonera överklagade föreläggandet till Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog överklagandet. TeliaSonera överklagade förvaltningsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm som beslutade att inte bevilja prövningstillstånd. PTS föreläggande står därmed fast.