KR: TeliaSonera AB och Telenor AB ./. PTS; Priser för LLUB-tjänster 2010

I beslut meddelat den 7 april 2010 förelade PTS TeliaSonera att sänka priserna för bl.a. hyra och installation av kopparledningar (LLUB). Föreläggandet hade föregåtts av en underrättelse till TeliaSonera i vilken PTS anförde att myndigheten misstänkte att TeliaSoneras priser för hyra (kvartalsavgifter) samt installation av kopparförbindelse (installationsavgift) översteg de kostnadsorienterade prisnivåer som företaget är skyldigt att hålla enligt tidigare meddelat skyldighetsbeslut. TeliaSonera svarade på underrättelsen och begärde att företaget i priset för installation skulle ha rätt att räkna med kostnad för nedkoppling vid uppsägning av kopparförbindelser. TeliaSonera invände även mot PTS väg till hus-antagande i hybridmodellen, det vill säga att den del kopparförbindelsen som löper på slutkundens fastighet inte ska ingå i beräkningsunderlaget för hyran av en kopparförbindelse. 

PTS instämde i TeliaSoneras uppfattning om att företaget vid prissättning av installation skulle ha rätt att räkna med kostnaden för nedkoppling. PTS vidhöll dock att sträckan väg till hus inte skulle ingå i beräkningsunderlaget för kvartalsavgiften och förelade därför TeliaSonera att sänka sina priser. Föreläggandet omfattade emellertid inte installationsavgiften eftersom PTS återinförde kostnaden för nedkoppling i modellen.

TeliaSonera överklagade föreläggandet och argumenterade för att sträckan väg till hus skulle ingå i beräkningsunderlaget för hyran av kopparledningar.

Telenor överklagade också beslutet och yrkade att TeliaSonera inte skulle tillåtas räkna med kostnaden för nedkoppling i installationsavgiften.   

Förvaltningsrätten avslog TeliaSoneras överklagande och biföll Telenors överklagande. Domen överklagades till Kammarrätten i Stockholm som meddelade dom den 18 december 2013.  Kammarrätten avslog TeliaSoneras överklagande i den del det avsåg kvartalsavgifter och biföll överklagandet i den del det avsåg installationsavgifter. Utgången innebär att kammarrätten fastställer PTS föreläggande.

Telenors talerätt: Det överklagade beslutet omfattar inte installationsavgift. Kammarrätten bedömde dock att Telenor påverkas negativt av återinförandet av kostnaden för nedkoppling och att beslutet därför berör Telenor i den mening som enligt 8 kap. 19 a § lagen om elektronisk kommunikation ska medföra talerätt.

Installationsavgifter: Kammarrätten fann att TeliaSonera har gjort sannolikt att företaget har ett berättigat intresse av att säkerställa att en förbindelse som har sagts upp inte längre kan användas av en extern operatör. Telenor menade att betalning för nedkoppling stred mot TeliaSoneras icke-diskrimineringsskyldighet eftersom TeliaSonera inte kopplar ned förbindelser som har använts av dess egen slutkundsverksamhet. Kammarrätten ansåg att det inte vara fråga om diskriminering av externa operatörer eftersom kostnaden för nedkoppling fördelas på samtliga installationsavgifter, det vill säga både på internt och externt debiterade.

Kvartalsavgifter: Kammarrätten fann att PTS har gjort sannolikt att en effektiv operatör av konkurrensskäl inte längre själv tar kostnaden för anslutningsarbetet för sträckan väg till hus, utan att denna betalas av slutkunden. Mot denna bakgrund och att den så kallade USO-skyldigheten tagits bort anser kammarrätten att det finns tillräckliga skäl för att införa ett sådant antagande som innebär att en tänkt effektiv operatör agerar på detta sätt.