FR: Hi3G ./. Tele2; tvistlösning - fråga om fastställande av priser för terminering av samtal i mobila nät

Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagandena från Hi3G Access AB (Tre) och Tele2 Sverige AB (Tele2).

PTS beslutade den 20 februari 2014 att fastställa det pris för terminering av samtal som Tele2 och Tre högst får ta ut av varandra för terminering i mobilnät under perioden den 1 juli 2009 – den 30 juni 2010. Tvistlösningsbeslutet har sin grund i den s.k. ”fotnotsdomen”, varigenom kammarrätten i Stockholm upphävde tidigare beslut från PTS (kammarrättens mål nr 1637-10).

Både Tele2 och Tre överklagade beslutet.

Förvaltningsrätten har i dom den 22 oktober 2015 avslagit överklagandena. Av förvaltningsrättens motivering framgår bl.a. att domstolen anser att PTS haft fog för de justeringar som gjorts i beräkningsmodellen. Förvaltningsrätten uttalar att ”Så länge justeringarna i beräkningsmodellerna håller sig inom ramen för skyldighetsbeslut och tillämpliga modelldokument samt beaktar de rättssäkerhetsaspekter som kammarrätten framhållit (…) bör PTS, enligt förvaltningsrättens mening, ha möjlighet att göra även tämligen omfattande justeringar för att leva upp till aktualitetskravet och uppnå ett rättvisande resultat.” Även i övrigt anser förvaltningsrätten att PTS har haft fog för de bedömningar som gjorts i beslutet och att beräkna kostnadsresultatet på det sätt som myndigheten har gjort.

Parterna har möjlighet att överklaga domen inom tre veckor från den dag de fått del av beslutet.