FR: Rans sameby ./. PTS; Beslut överklagat beslut tillsynsärende, mål 24509-15

Rans sameby gjorde i en anmälan till PTS gällande att mobiloperatören Net1, som driver ett nät för mobil kommunikation i det s.k. 450 MHz-bandet, inte uppfyller kravet i gällande tillståndsvillkor på att ”mobil telefonitjänst” ska tillhandahållas. PTS inledde ett tillsynsärende och granskade Net1:s tillhandahållande av tjänster i nätet. PTS utförde bl.a. kontroller på plats i norra Sverige. PTS fann att Net1 tillhandahåller mobil telefonitjänst enligt tillståndsvillkoren, och avskrev därför tillsynsärendet från vidare handläggning. Rans sameby överklagade PTS avskrivningsbeslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Förvaltningsrätten har funnit att PTS avskrivningsbeslut inte kan överklagas. Samebyns överklagande avvisas därför.