FR: TeliaSonera ./. Tele2; tvistlösning - fråga om fastställande av priser för terminering av samtal i fasta nät

Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagandet från TeliaSonera AB och TeliaSonera Network Sales AB (TeliaSonera) och bifaller överklagandet från Tele2 Sverige AB (Tele2). Förvaltningsrätten ändrar därmed PTS beslut i vissa delar.

PTS fastställde genom beslut den 28 november 2013 det pris för terminering av samtal som Tele2 och TeliaSonera högst får ta ut av varandra för terminering i företagens fasta kommunikationsnät under perioderna den 24 april 2008 – den 31 december 2008 och den 1 januari 2009 – den 31 december 2009 (PTS dnr 12-6019). Tvistlösningsbeslutet har sin grund i de s.k. ”fotnotsdomarna”, varigenom kammarrätten i Stockholm upphävde tidigare beslut från PTS (kammarrättens mål nr 486-10 och 487-10).

Både Tele2 och TeliaSonera överklagade beslutet.

Förvaltningsrätten har i dom den 22 oktober 2015 avslagit överklagandet från TeliaSonera och bifallit överklagandet från Tele2.

Förvaltningsrättens dom innebär sammanfattningsvis att domstolen anser att PTS vid en förnyad prövning inte varit förhindrad att till nackdel för TeliaSonera fastställa priser som är lägre än vad som gällde enligt det ursprungliga beslutet (principen om reformatio in pejus är således inte tillämplig i detta fall). Förvaltningsrätten finner att PTS beräkning av det kostnadsorienterade priset inte är baserat på felaktigt beräknade kostnader eller att PTS i justerade hybridmodeller gjort nya antaganden som inte är förenliga med 2002 års MRP eller med regelverket i övrigt. Det saknas förutsättningar att bifalla yrkanden från TeliaSonera som bygger på hybridmodeller som tagits fram med stöd av MRP 2007, vilken kammarrätten ansett inte kan tillämpas för den aktuella perioden.

Förvaltningsrätten anför att så länge justeringarna i beräkningsmodellerna håller sig inom ramen för skyldighetsbeslut och tillämpliga modelldokument samt beaktar de rättssäkerhetsaspekter som kammarrätten framhållit (…) bör PTS ha möjlighet att göra även tämligen omfattande justeringar för att leva upp till aktualitetskravet och uppnå ett rättvisande resultat. Förvaltningsrätten anser att PTS har haft fog för de bedömningar som gjorts i beslutet vad gäller att datatrafik kan beaktas i tvistlösningsmodellerna, att PTS använt fördelningsmetoden enligt hybridmodell version 8.1 (2011) samt hur PTS fördelat kostnader mellan accessnät och core-nätet.

För att få samstämmighet i beslutet anser förvaltningsrätten att det finns skäl att bifalla Tele2:s överklagande på så sätt att priserna ska fastställas i enlighet med den mer detaljerade prisstruktur som framgår av PTS beslut. Dessutom anser domstolen att Tele2 för perioden den 28 april – 31 december 2008 har rätt att ta ut reciproka priser av TeliaSonera.

Parterna har möjlighet att överklaga domen inom tre veckor från den dag de fått del av beslutet.