FR: Wytrak AB ./. PTS; Dom överklagat beslut ersättning för kostnader för provning av radioutrustning

PTS beslöt den 13 juni 2014 att Wytrak AB skulle ersätta kostnaderna för PTS provning av en spårsändare som bolaget importerade och saluförde i Sverige. PTS provning visade att spårsändaren emitterade otillåten strålning och att spårsändaren därmed inte uppfyllde kraven i lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning. Eftersom spårsändaren inte uppfyllde lagens krav vid provningstillfället var Wytrak AB enligt PTS föreskrifter (2004:7) om krav m.m. på radio- och teleterminalutrustning skyldig att ersätta PTS för myndighetens kostnader för provning av spårsändaren.

Wytrak AB överklagade beslutet till förvaltningsrätten och anförde bl.a. följande. Av testrapporterna framgår att två tester med ledningar anslutna visat på oönskade signaler. Dessa tester har utförts med utrustningen ansluten till en DC-kabel och en 220-voltadapter med kabel. Då bolaget skickade spårsändaren till PTS skickade bolaget samtidigt med en speciell DC-kabel. Denna kabel ingick dock inte i produkten utan skickades med för att underlätta laddning. Till produkten hör en 220-voltsadapter med vars hjälp man kan ladda de batterier som medföljer. Eftersom produkten inte ska laddas påslagen via 220-voltsadaptern ansåg inte bolaget att det varit nödvändigt att avstöra kablarna. Bolaget ansåg även att det förelåg synnerliga skäl att sätta ned avgiften.

Förvaltningsrätten fann att det inte hade framkommit att PTS kontroll hade skett på ett felaktigt sätt eller att PTS brustit i sin kommuniceringsskyldighet. Förvaltningsrätten ansåg därför att PTS haft rätt att begära ersättning för provningen. Förvaltningsrätten ansåg även att det inte framkommit synnerliga skäl att sätta ned avgiften. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.