KR: Hi3G och TeliaSonera ./. PTS, Net4Mobility, Telenor och Tele2; Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare

Kammarrätten avslår överklaganden från Hi3G Access AB och TeliaSonera Mobile Networks AB.

 

PTS beslutade den 7 februari 2012 att bifalla ansökningar från Tele2 Sverige AB, Spring Mobil AB och Swefour GSM AB (gemensamt benämnda Tele2) samt från Telenor Sverige AB (Telenor) om överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz och 2,6 GHz-banden. Besluten innebar huvudsakligen att Tele2 och Telenor överlåter hela eller delar av sina frekvenstillstånd i 900 MHz och 2,6 GHz-banden till det av Tele2 och Telenor gemensamt ägda bolaget Net4Mobility HB (N4M).

Hi3G Access AB (Hi3G) och TeliaSonera Mobile Networks AB (TeliaSonera) överklagade besluten.

Förvaltningsrätten avslog i dom den 26 september 2013 överklagandena från Hi3G och TeliaSonera. Förvaltningsrätten uttalade bl.a. att det saknas skäl att anta att konkurrensen kommer att påverkas menligt av de aktuella överlåtelserna. Något annat skäl till varför överlåtelserna inte borde ha medgetts enligt 3 kap. 23 § LEK har enligt förvaltningsrätten inte framkommit i målet.

TeliaSonera och Hi3G överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten i Stockholm, som i dom den 29 april 2015 har avslagit överklagandena. Kammarrättens sammanfattande slutsats är följande.

Det förhållandet att PTS har använt sig av en konkurrensrättslig analysram har gjort det möjligt för myndigheten att dra slutsatser om hur konkurrensen påverkas av dess medgivande till de aktuella överlåtelserna. Kammarrätten delar förvaltningsrättens bedömning att den utredning som PTS gjort uppfyller de krav som uppställs i detta avseende innan ett medgivande enligt 3 kap. 23 § LEK kan ges. PTS konkurrensrättsliga bedömning framstår som tillförlitlig. Utredningen innehåller en analys av de relevanta förhållandena på de relevanta marknaderna som måste beaktas för att kunna ligga till grund för en bedömning om det finns skäl att anta att konkurrensen påverkas menligt. Det finns därför inte skäl för kammarrätten att ifrågasätta slutsatsen att konkurrensen inte påverkas menligt av överlåtelserna. Överklagandena ska därför avslås.

Kammarrättens dom kan inte överklagas.