KR: Tele2 Sverige AB ./. PTS. Beslut om föreläggande om lagringsskyldighet av trafikdata

FR fastställde i den 13 oktober 2014 PTS föreläggande mot Tele2 avseende skyldighet att lagra trafikdata. Tele2 överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten beslutade den 20 april 2015 att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen. Tele2 anförde att en process med förhandsavgörande kommer att ta lång tid och att PTS föreläggande tills vidare inte bör gälla. Den 12 maj 2015 avslog Kammarrätten i Stockholm Tele2:s begäran om inhibition av PTS föreläggande. Enligt kammarrätten måste det krävas en tämligen hög grad av  sannolikhet för att beslutet ska ändras i sak för att KR ska kunna meddela inhibition. Omständighetenatt kammarrätten som sista instans beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen beträffande de svenska bestämmelsernas förenlighet med unionsrätten förändrar inte denna bedömning.