KR: Tele2 Sverige AB och Hi3G Access AB ./. PTS. Beslut överklagat avgörande i förvaltningsrätten

Beslut från Kammarrätten i Stockholm: Hi3G Access AB ./. Tele2 Sverige AB; tvistlösning, fastställande av priser för terminering av samtal i mobila nät för perioden den 1 juli 2009 - den 30 juni 2010 - beslut att avskriva målet från vidare handläggning.

PTS beslutade den 20 februari 2014 att fastställa det pris för terminering av samtal som Tele2 Sverige AB (Tele2) och Hi3G Access AB (Tre) högst får ta ut av varandra för terminering i mobilnät under perioden den 1 juli 2009 – den 30 juni 2010. Tvistlösningsbeslutet har sin grund i den s.k. ”fotnotsdomen”, varigenom kammarrätten i Stockholm upphävde tidigare beslut från PTS (kammarrättens mål nr 1637-10). Både Tele2 och Tre överklagade beslutet.

Förvaltningsrätten avslog överklagandena genom dom den 22 oktober 2015 (mål nr 5524-14 och 5835-14). Båda parterna överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm. Efter att både Tele2 och Tre återkallat sitt överklagande har kammarrätten genom beslut den 16 november 2015 avskrivit målet från vidare handläggning (kammarrättens mål nr 8485-15 och 8486-15). Förvaltningsrättens dom har därmed vunnit laga kraft