FR: Bahnhof AB ./. PTS, mål nr 6895-16, föreläggande att lämna abonnemangsuppgifter till polisen, nu fråga om inhibition

Den 31 mars 2016 förelade PTS Bahnhof AB att lämna ut abonnemangsuppgifter till polisen i enlighet med 6 kap. 22 § första stycket 2 LEK. Bahnhof har överklagat föreläggandet och anför att den svenska lagen strider mot EU:s stadga för mänskliga rättigheter och direktiv 2002/58. Bahnhof hänvisar till EU-domstolens och Kammarrättens i Stockholm avgörande gällande datalagringsreglerna. Förvaltningsrätten beslutade den 5 maj 2017 att inhibera föreläggandet.