FR: Telia Company AB ./. PTS, mål nr 25919-15, överklagat beslut

PTS har den 26 november 2015 förelagt Telia (med stöd av skyldighetsbeslut om lokalt tillträde till nätinfrastruktur) att beträffande fiber som anläggs, på begäran av en grossistkund, lämna information om vilka fastigheter (adresser) som beställt fiber och där Telia lämnat en beställningsbekräftelse till slutkund men där leverans av fiberanslutning ännu inte har skett.

Telia överklagade PTS beslut och begärde inhibition. Förvaltningsrätten medgav den 3 december 2015 inhibition, varför PTS beslut inte har gällt under den tid som domstolen prövat frågan.

Förvaltningsrätten har den 20 april 2017 meddelat dom. Förvaltningsrätten anser att PTS har haft fog för sitt beslut och avslår därför Telias överklagande. Förvaltningsrättens interimistiska beslut upphör därmed att gälla, och PTS föreläggande gäller.