FR: Teracom AB ./. PTS, överklagat beslut

Förvaltningsrätten fastställde den 22 februari PTS föreläggande från 23 april 2015 mot Teracom som gäller nivån på avkastning på kapitalinvesteringar. Teracom överklagade PTS föreläggande som krävde att företaget skulle sänka WACC:en (kalkylräntan) från 9,8% till 8,0%, och yrkade att istället få höja nivån till 11,2%.

Målet handlar ytterst om vilka priser som Teracom får ta av Sveriges Radio, SVT och TV4 för att distribuera marksänd-TV och radio.

Förvaltningsrätten finner i domen att den metod för beräkning av riskfri ränta som PTS tillämpat, dvs. att utgå ifrån den genomsnittliga räntan på tioåriga svenska statsobligationer under de senaste sju åren, sammantaget är rimlig. Vidare anser förvaltningsrätten att Teracom inte visat att de värden som PTS åsatt parametrarna för skuldsättningsgrad och beta är felaktiga. Förvaltningsrätten finner vidare att det inte finns skäl att lägga till en särskilt riskpremie eftersom de risksänkande faktorerna för Teracom väger lika tungt som de riskhöjande. Det finns inte heller skäl att förändra värdet på marknadsriskpremien. Sammantaget finns det enligt förvaltningsrätten således inget skäl att ändra någon av de parametrar som PTS har tillämpat, varför Teracoms överklagande avslås.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas av Teracom till kammarrätten.