HFD: PostNord Group AB ./. PTS; Beslut avseende PTS beslut prissättning SOT posttjänst, Mål nr 355-17

PTS förelade den 8 december 2015 PostNord Group AB (PostNord) att vid prissättning av den samhällsomfattande posttjänsten erbjuda samma villkor för årsvolymrabatter till alla kunder, inklusive så kallade förmedlare. PostNord överklagade PTS beslut. Förvaltningsrätten meddelade dom den 29 juni 2016 och då domstolen fann att PTS inte haft grund för sitt beslut upphävdes beslutet. PTS överklagade domen till kammarrätten.

Kammarrätten beslutade i dom den 28 december 2016 att avslå PTS överklagande gällande Postnords ändrade volymrabattsystem för så kallade förmedlare. De centrala frågorna i målet har varit om PostNords ändrade villkor för volymrabatter strider mot kravet på icke-diskriminerande prissättning i enlighet med 3 kap. 2 § postlagen samt hur EU-domstolens avgörande i bpost-målet ska tolkas i detta sammanhang, särskilt har frågan om hur de konkurrensförhållanden som råder på den svenska postmarknaden påverkar denna bedömning uppkommit. Kammarrätten bedömde att EU-domstolen i det s.k. b-postmålet, inte fäst något avseende vid att olika konkurrensförhållanden kan råda på olika marknader inom unionen. Att den svenska brevmarknaden har ett flertal postoperatörer som konkurrerar om brevvolymerna, påverkar därför inte tillämpligheten av EU-domstolens avgörande. Kammarrätten fann därefter att PostNords årsvolymrabatt inte strider mot kravet på icke-diskriminerande prissättning i postlagen. PTS överklagade domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen har den 13 juni 2017 beslutat att inte meddela prövningstillstånd vilket innebär att kammarrättens avgörande står fast.