KR: Telia Company AB ./. PTS, ej PT i mål nr 3161-17

PTS har i ett föreläggande år 2015 förelagt Telia att lämna information till grossistkunder om adresser vid nyanläggning av fiber (med stöd av skyldighetsbeslut på marknaden för lokalt tillträde, 3 a).

Föreläggandet överklagades av Telia och den 20 april 2017 meddelade Förvaltningsrätten dom där domstolen avslog överklagandet (föreläggandet gällde således).

Förvaltningsrättens dom har överklagats. Den 31 maj har Kammarrätten meddelat beslut om att inhibera förvaltningsrättens dom.

Idag, 20 juni, har Kammarrätten avgjort ärendet slutligt och beslutat att inte meddela prövningstillstånd, varför det överklagade beslutet gäller.

Beslutet från kammarrätten kan inte överklagas.

Således gäller PTS föreläggande.