KR: Telia Company AB ./. PTS, inhibitionsbeslut, mål nr 3161-17

PTS har i ett föreläggande år 2015 förelagt Telia att lämna information till grossistkunder om adresser vid nyanläggning av fiber (med stöd av skyldighetsbeslut på marknaden för lokalt tillträde, 3 a).

Föreläggandet överklagades av Telia och den 20 april 2017 meddelade Förvaltningsrätten dom där domstolen avslog överklagandet (föreläggandet gällde således).

Förvaltningsrättens dom har överklagats. Igår har Kammarrätten meddelat beslut om att inhibera förvaltningsrättens dom. PTS har inte lämnats möjlighet att yttra sig och motiveringen lyder: Det har kommit fram skäl för att det överklagade avgörandet tills vidare inte ska gälla.

Beslutet från kammarrätten kan inte överklagas.

Således gäller inte PTS föreläggande under den tid som kammarrätten prövar frågan om prövningstillstånd samt frågan i sak.