KR: TeliaSonera ./. Tele2; tvistlösning - fråga om fastställande av priser för terminering av samtal i fasta nät mål nr 8481-15 samt 8482-15

Kammarrätten avslår genom dom den 22 juni 2017 överklagandet från Telia AB (kammarrättens mål nr 8481 och 8482-15). Kammarrätten fastställer därmed förvaltningsrättens dom av den 22 oktober 2015 (förvaltningsrättens mål nr 30651-13 och 30841-13).

2017-06-22

PTS beslut

PTS fastställde genom beslut den 28 november 2013 det pris för terminering av samtal som Tele2 och Telia högst får ta ut av varandra för terminering i företagens fasta kommunikationsnät under perioderna den 24 april 2008 – den 31 december 2008 och den 1 januari 2009 – den 31 december 2009 (PTS dnr 12-6019). Tvistlösningsbeslutet har sin grund i de s.k. ”fotnotsdomarna”, varigenom kammarrätten i Stockholm upphävde tidigare beslut från PTS (kammarrättens mål nr 486-10 och 487-10).

Både Tele2 och Telia överklagade beslutet.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog genom den 22 oktober 2015 överklagandet från Telia och biföll överklagandet från Tele2.

Sammanfattningsvis motiverade förvaltningsrätten sin dom med att PTS beräkning av det kostnadsorienterade priset inte är baserat på felaktigt beräknade kostnader eller att PTS i justerade hybridmodeller har gjort nya antaganden som inte är förenliga med 2002 års MRP eller med regelverket i övrigt. Det saknas förutsättningar att bifalla yrkanden från Telia som bygger på hybridmodeller som tagits fram med stöd av MRP 2007, vilken kammarrätten ansett inte kan tillämpas för den aktuella perioden. Förvaltningsrätten ansåg att PTS har haft fog för de bedömningar som gjorts i beslutet vad gäller att datatrafik kan beaktas i tvistlösningsmodellerna, att PTS använt fördelningsmetoden enligt hybridmodell version 8.1 (2011) samt hur PTS fördelat kostnader mellan accessnät och core-nätet.

För att få samstämmighet i beslutet anser förvaltningsrätten att det finns skäl att bifalla Tele2:s överklagande på så sätt att priserna ska fastställas i enlighet med den mer detaljerade prisstruktur som framgår av PTS beslut. Dessutom anser domstolen att Tele2 för perioden den 28 april – 31 december 2008 har rätt att ta ut reciproka priser av Telia.

Telia överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten i Stockholm.

Kammarrättens dom

Den 16 januari 2017 hölls muntlig förhandling i målet i kammarrätten.

Genom dom den 22 juni 2017 fastställer kammarrätten i Stockholm förvaltningsrättens dom.

Kammarrätten anser sammanfattningsvis att PTS har haft rätt att göra de aktuella ändringarna och justeringarna av hybridmodellen version 4.1 för att anpassa den till aktuella förhållanden i tvistlösningsmodellerna och att detta skett i enlighet med vad MRP 2002 tillåter. I likhet med förvaltningsrätten bedömer kammarrätten att principen om reformatio in pejus inte ska tillämpas och att det inte finns något processuellt hinder att besluta om lägre priser för perioden under 2008 än vad som angetts i PTS upphävda beslut för samma år. Liksom förvaltningsrätten anser kammarrätten därför att Telias överklagande ska avslås i sin helhet.

Kammarrättens dom går inte att överklaga. Domen har därmed vunnit laga kraft.