FR: Bahnhof AB ./. PTS målnr 6895-16, Föreläggande enligt lagen om elektronisk kommunikation

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Förvaltningsrättens interimistiska beslut den 5 maj 2017 upphör därmed att gälla.

PTS vitesföreläggande av den 31 mars 2016 gäller således.