PTSFS 2016:5 - PTS föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning

Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2016.