PTSFS-2022:13 - PTS föreskrifter om undantag från krav på medgivande vid uthyrning av tillstånd att använda radiosändare

Den 3 juni 2022 trädde den nya lagen och förordningen om elektronisk kommunikation i kraft och ersatte den tidigare lagen och förordningen om elektronisk kommunikation.

Med anledning av den nya lagen och förordningen har PTS gjort en översyn av föreskrifter och ändrat hänvisningar till lagrum. I samband med detta har även vissa redaktionella ändringar gjorts.

Följande föreskrifter har upphävts

  • Post- och telestyrens föreskrifter (PTSFS 2013:7) om undantag från krav på medgivande vid uthyrning av tillstånd att använda radiosändare

De upphävda föreskrifterna har ersatts med följande

  • Post- och telestyrens föreskrifter (PTSFS 2022:13) om undantag från krav på medgivande vid uthyrning av tillstånd att använda radiosändare