Telefoni & internet


17 december 2019


21 december 2018


17 december 2018


21 december 2017


Denna föreskrift träder i kraft den 1 oktober 2017.

21 juni 2017


18 oktober 2016


10 juni 2015


Föreskrifter om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2012:1) och allmänna råd om underrättelse om integritetsincidenter samt innehållet i förteckning över integritetsincidenter

25 juni 2014


25 juni 2014


18 februari 2014