PTSFS 2022:6 - Föreskrifter om den information som ska lämnas innan ett avtal ingås

Ta del av PTS sammanställning av inkomna remissvar och analys av dessa.