PTSFS 2007:7 - PTS föreskrifter och allmänna råd om nummerportabilitet

Dessa föreskrifter har ändrats