PTSFS 2013:5 Post- och telestyrelsens föreskrifter om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014.