PTSFS 2021:5 PTS föreskrifter om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål

Operatörer har rätt att få ersättning när de lämnar ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter.

Föreskrifterna gäller operatörer som är anmälningspliktiga verksamhetsutövare och som bedriver verksamhet inom elektronisk kommunikation enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Ersättningsnivåerna i de nya reglerna utgår från de största operatörernas kostnader, vilka står för huvuddelen av utlämnanden till de brottsbekämpande myndigheterna.

Föreskrifterna gäller från den 1 januari 2022. 

Föreskrifter om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål ersätter PTS föreskrifter (PTSFS 2013:5).

För mer information, ta del av PTS konsekvensutredning. 

 

PTSFS 2021:5 PTS föreskrifter om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål