PTSFS 2016-7 - PTS föreskrifter om avgifter

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017, då Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:5) om avgifter, ändrade genom PTSFS 2016:4, ska upphöra att gälla.