Kommunernas roll på bredbandsmarknaden – en vägledning

En vägledning om hur kommuner och stadsnät kan agera för att främja bredbandsutbyggnad och värna om konkurrens.

Regeringen gav i juni 2017 i uppdrag till Post- och telestyrelsen (PTS) att utreda kommuners roller på bredbandsområdet. Uppdraget resulterade i rapporten "Kommuners roller och ett undantag från den kommunala
lokaliseringsprincipen
".

Denna vägledning är en del av regeringens uppdrag och baseras i huvudsak på slutsatserna i rapporten.

Om vägledningen

Vägledningen innehåller PTS rekommendationer om hurkommunerna och stadsnäten kan agera för att främja bredbandsutbyggnad och värna om konkurrens när de agerar i olika roller på bredbandsområdet.

Du som läser den här vägledningen är kanske politiker eller tjänsteman i kommunal verksamhet. Du kan också vara anställd av ett kommunalt stadsnät. Vägledningen kan också användas av andra som hanterar
bredbandsfrågor, t.ex. bredbandskoordinatorer och
samordnare.