Plan för PTS tillsyn avseende konkurrensreglering m.m. 2019 - dnr 19-1486

Tillsyn är ett av Post- och telestyrelsens (PTS) verktyg för att möjliggöra
bredbandsutbyggnad, effektiv konkurrens och bra villkor för slutanvändarna.
PTS genomför tillsyn inom områden som är principiellt viktiga och våra
granskningar är både planlagda och händelsestyrda.

Denna skrivelse beskriver PTS planerade tillsyn för år 2019.