Sammanställning av länsstyrelsernas rapportering om utvecklingen inom it-infrastrukturområdet 2019 Dnr 20-350

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa upp hur länsstyrelserna verkar för att målen i den nationella bredbandsstrategin ska nås. Sammanställningen beskriver hur länsstyrelserna arbetat i länen utifrån sitt uppdrag under år 2019.