PTS Bredbandskartläggning 2014 - En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige - PTS-ER-2015:11

PTS Bredbandskartläggning 2014 visar att 61 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i oktober 2014. Det är en ökning med drygt 4 procentenheter från samma tidpunkt året innan. Ökningen beror främst på en fortsatt utrullning av fiber i accessnätet.

Tillgången till fiber för befolkningen i Sverige, var i oktober 2014 ca 54 procent. Jämfört med oktober 2013 innebär detta en uppgång på 5 procentenheter. Utanför tätort och småort, uppgick tillgången till fiber i oktober 2014 till 13 procent, vilket innebär en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2013. Trots att tillgången till fiber utanför tätort och småort är relativt låg, syns i bredbandskartläggningen tecken på att utbyggnaden börjar ta fart. Några kommuner har exempelvis en ökning på mer än 30 procentenheter från 2013 till 2014, vilket är en ökningstakt som inte kunnat ses tidigare. Gemensamt för många kommuner med hög ökning är att där förekommer aktörer som under de senaste åren sökt bredbandsstöd från PTS eller Jordbruksverket.

Andelen hushåll och företag som finns i eller i närheten av en fiberansluten fastighet, uppgick till 75 procent i oktober 2014. Detta innebär en ökning på 6 procentenheter från oktober 2013 och indikerar att förutsättningarna är fortsatt goda för att tillgången till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka ytterligare de närmaste åren. Av hushållen med nödvändiga tekniska förutsättningar för att kunna köpa ett internetabonnemang med en hastighet på 100 Mbit/s, uppskattar PTS att 38 procent hade gjort så i oktober 2014. Detta innebär en ökning med 2 procentenheter jämfört med oktober 2013.

Vidare har nätägarna på marknaden tillfrågats hur många enfamiljshus (exempelvis villor) som var anslutna med fiber i oktober 2014. Utifrån detta uppskattas det totala antalet fiberanslutna enfamiljshus till ca 345 000, vilket kan jämföras med ca 252 000 i oktober 2013. Nätägarna ombads även uppskatta hur många enfamiljshus som ytterligare skulle kunna fiberanslutas, givet att hushållen själva betalar upp till 30 000 kr för sin anslutning. Detta antal uppgick för 2014 totalt till ca 458 000 enfamiljshus, vilket är en ökning från 384 000 enfamiljshus i oktober 2013. Det finns alltså tydliga indikationer på att både antalet fiberanslutna enfamiljshus ökar, liksom att sådana som potentiellt kan komma att ansluta sig ökar.

Kartläggningen visar också att tillången till LTE fortsätter från de redan höga nivåerna under 2013. I oktober 2014 hade 99,6 procent av alla hushåll och företag i Sverige tillgång till bredband via LTE (4G). Motsvarande siffra för hushåll och företag utanför tätort och småort var 98 procent, vilket är en ökning med 2,5 procentenheter från oktober 2013.

www.statistik.pts.se presenteras resultaten från kartläggningen mer detaljerat, bland annat på kommunnivå samt uppdelat mellan områden i, respektive utanför tätort och småort. Stora delar av underlaget illustreras även i kartform på www.bredbandskartan.se.

Observera att PTS bredbandskartläggning endast kartlägger tillgången till fast bredband vid hushåll och arbetsställen – dvs. vid fasta punkter. Mobilnät som medger bredband ingår i kartläggningen om de täcker hushåll och arbetsställen. Detta ska inte sammanblandas med tillgången till mobilt bredband i bemärkelsen att bredbandet kan användas överallt där det finns täckning. Bredbandskartläggningen kartlägger alltså inte mobil bredbandstäckning eller yttäckning, dvs. täckning längs vägar, i fritidshusområden och på andra platser där det inte finns stadigvarande hushåll eller fasta verksamhetsställen. Bredbandskartläggningen kartlägger inte heller tillgången till telefoni – varken fast eller mobil. Kartläggningen baseras i sin helhet på insamlad information från marknadens aktörer.