Översyn av nivån för funktionellt tillträde till internet - PTS-ER-2017:8

PTS rekommendationer till regeringen.

PTS rekommenderar en höjning av nivån för funktionellt tillträde till internet till 5 Mbit/s.

PTS rekommenderar också att nivån för funktionellt tillträde till internet ses över vart femte år.

PTS rekommenderar vidare att myndigheten får i uppdrag att upphandla en anslutning som medger funktionellt tillträde till internet (5 Mbit/s) till den som till sin stadigvarande bostad eller fasta verksamhetsställe saknar tillgång till sådan anslutning till ett överkomligt pris i de fall där den enskilde begär det och detta kan anses utgöra ett rimligt krav.

Vad gäller kostnaderna för genomförandet av ett sådant uppdrag skulle uppdraget kunna medföra att staten behöver tillskjuta 2,2 miljoner kronor för själva upphandlingen av anslutningar. Den kostnaden skulle kunna fördelas över en period om tre år. Därutöver tillkommer kostnader för förvaltningen och administrationen av de upphandlade anslutningarna, vilka kan uppskattas till ett behov av resursförstärkning hos PTS till en uppskattad årlig kostnad om cirka 1,7 miljoner kronor.

PTS sammanfattade skäl för rekommendationerna

För att anslutningar av stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen till allmänna kommunikationsnät ska kunna antas ge tillgång till grundläggande internettjänster gör PTS bedömningen att infrastrukturen för anslutningen behöver medge en överföringshastighet om 3 Mbit/s (nedlänk). För att med större säkerhet garantera fullgod hastighet och kvalitet samt för att även medge viss samtida användning av flera tjänster bedömer PTS dock att anslutningen bör medge åtminstone en överföringshastighet om 5 Mbit/s.

PTS bedömer att denna nivå möjliggör tillgång till de grundläggande internettjänster som beskrivs i EU-kommissionens direktivförslag om elektroniska kommunikationer. Dvs. nivån ger möjlighet att söka information på internet, ta del av nyheter, söka jobb eller utbilda sig på distans, sköta sin privatekonomi och tillgodogöra sig samhällsservice från det offentliga. Den ger vidare möjligt att kommunicera via e-post, sociala medier och använda videosamtal med standardkvalitet. Tjänster som till exempel att se på TV eller överföring av rörlig bild med högre kvalitet ingår inte i samhällsomfattande tjänster.

Tillgången till 5 Mbit/s är mycket god. Enligt PTS är det cirka 80 hushåll och arbetsställen som idag saknar sådan tillgång via trådbundna nät eller mobilnät. PTS gör bedömningen att stor del av dessa 80 hushåll och arbetsställen kan få tillgång till internet via satellitinfrastruktur eller genom installation av rikt-antennlösning som förbättrar mottagarförhållandet av mobilt bredband. En del av de som saknar tillgång kommer dock att vara beroende av mer avancerade lösningar. Kostnaderna för eventuell statlig upphandling av anslutningar bedöms inte skilja sig åt i någon nämnvärd omfattning mellan nivåerna 3 eller till 5 Mbit/s. En höjning till sådana nivåer bedöms sakna påverkan på marknadsaktörernas konkurrenssituation och investeringsincitament.

På några års sikt är det inte orimligt att behoven av tillgång till och prestanda på internetanslutningar kommer att öka. PTS ser därför att det är nödvändigt att se över nivån på regelbunden basis, förslagsvis vart femte år.

PTS anser också att en eventuell framtida höjning till högre nivåer än 5 Mbit/s kan genomföras tidigast år 2020, efter det att nuvarande tillståndstid för 450 MHz-bandet löpt ut.

PTS har i sina beräkningar av kostnaderna för en eventuell statlig upphandling antagit att gränsen för vad som för slutanvändaren kan anses vara ett överkomligt pris för anslutning är 30 000 kronor. För anslutningar som kostar slutanvändaren mer är 30 000 kr behöver staten betala mellanskillnaden mellan det överkomliga pris som slutanvändaren förväntas betala och installationskostnaden.

Statens åtagande för att upphandla tillgången till anslutning som medger funktionellt tillträde till internet torde dock ha en övre gräns, dvs. hushållets eller företagets begäran måste vara rimlig. PTS har vid sina kostnads-beräkningar antagit att denna övre gräns uppgår till 200 000 kronor, varav hushållet eller företaget har antagits bekosta anslutningen upp till ett överkomligt pris.

PTS har idag ett uppdrag att upphandla telefonilösningar i vissa fall. PTS bedömer att myndigheten, i de fall där det är nödvändigt, skulle kunna ges ett uppdrag att upphandla lösningar för anslutning till funktionellt tillträde till internet. Ett sådant uppdrag skulle kunna utformas så att PTS får i uppdrag att upphandla en anslutning som medger funktionellt tillträde till internet till den som vid sin stadigvarande bostad eller fasta verksamhetsställe saknar tillgång till sådan anslutning till ett överkomligt pris i de fall där den enskilde begär det och detta kan anses utgöra ett rimligt krav. För ett sådant uppdrag skulle det tillkomma kostnader för PTS administration och för förvaltning och drift av upphandlade anslutningar.