Nätneutralitetsrapporten 2017/2018 PTS-ER-2018:18

Enligt artikel 5.1 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 av den 25 november 2015 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen, fortsättningsvis benämnd TSM-förordningen, ska de nationella regleringsmyndigheterna årligen rapportera sina tillsynsaktiviteter avseende öppet internet/nätneutralitet. Rapporten ska årligen publiceras och skickas till Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)1 och EU-kommissionen senast den 30 juni för perioden som avser 1 maj till och med 30 april.

Denna rapport är den andra nätneutralitetsrapporten som publiceras av PTS sedan TSM-förordningen trädde i kraft.

I denna rapport redogör PTS för den tillsyn och de aktiviteter som PTS har utfört under perioden 1 maj 2017 till och med den 30 april 2018 för att övervaka och säkerställa att de svenska slutanvändarna har tillgång till en öppen internetanslutning i enlighet med TSM-förordningens regler.