Tillgång till hjälpmedel - SMFOI 2017

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Beroende på funktionsförmåga och it-vana kan det finnas behov av extra hjälp och stöd vid användning av digitala lösningar, till exempel e-tjänster och digitala kundtjänster.

PTS arbetar för att företag och organisationer ska inkludera tillgänglighet som en naturlig del i arbetet med utvecklingen av tjänster och produkter. En så stor del av befolkningen som möjligt ska kunna använda tjänster, ta del av information och ha tillgång till digitala kommunikationsmöjligheter. PTS uppdrag är att stötta och driva på en sådan utveckling. En central utgångspunkt i arbetet är att utgå från målgruppernas behov och att identifiera brister i tillgängligheten inom PTS ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.

PTS har tillsammans med Konsumentverket finansierat en undersökning som heter ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet.” Undersökningen är initierad och genomförd av Begripsam, ett företag och förening som består av erfarna forskare, experter och projektledare med kunskap om funktionshinderfrågor. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har bidragit med vetenskapligt stöd och flertalet kontaktpersoner i föreningar och organisationer har bidragit med ett stort ideellt engagemang.
Huvudrapporten redovisar hur personer med olika funktionsnedsättningar använder internet.

Denna rapport, ”Tillgång till hjälpmedel”, redogör för hur personer med olika funktionsnedsättningar, diagnoser eller svårigheter upplever sin tillgång till hjälpmedel till smarta telefoner, datorer och surfplattor. I undersökningen framkommer att det finns stora variationer i användning och tillgång till hjälpmedel mellan personer med olika funktionsnedsättningar och mellan personer inom en viss funktionsnedsättning. Den visar även vilken roll socioekonomiska faktorer, såsom kön, ålder och utbildning har för tillgången till hjälpmedel. Däremot går det inte säkert att utläsa om det finns geografiska skillnader kopplade till i vilket landsting eller region en person bor i. Undersökningen har inte fått tillräckligt många svar från samtliga delar av landet för att kunna göra en sådan analys.


PTS anser att resultaten i den här undersökningen visar på vikten av att genomföra undersökningar med urvalsmetoder som säkerställer att personer med olika funktionsnedsättningar, diagnoser och svårigheter är representerade i undersökningen samt att sättet att ställa frågor och konstruera svarsalternativ tar hänsyn till olika personers förmågor och förutsättningar. Annars finns risk för felaktiga slutsatser kring dessa personers möjlighet till digital inkludering.
Att sprida kunskap, probleminsikter och konkreta lösningsförslag kopplat till tillgänglighet och digital inkludering kommer därför vara en viktig del av PTS fortsatta arbete.
 
Enheten för inkluderande it och telefoni
Avdelningen för samhällsfrågor
Post- och telestyrelsen (PTS)


Kontakt och alternativa format
Glad kille i permobil

För frågor, eller om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta PTS enhet för digital delaktighet:

E-post: info@pts.se
Telefon: 08-678 55 00

Mediefrågor hänvisas till PTS presstelefon: 08-678 55 55