Tillsynsrapport konfidentiell kommunikation 2017

Rapporten sammanfattar PTS genomförda tillsynsinsatser inom området säker och konfidentiell kommunikation under 2017. Rapporten beskriver tillsynsinsatser som har genomförts sedan den förra tillsynsrapporten, publicerad i juni 2017, till och med juni 2018. Rapporten beskriver syftet med genomförda tillsynsinsatser, hur tillsynsinsatserna har genomförts och resultatet samt vilka slutsatser som PTS har dragit av tillsynerna.