Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2018 med delrapportering

Uppföljning regeringens bredbandsstrategi är en årlig rapport som följer upp och bedömer möjligheterna att nå bredbandsmålen.

PTS har idag också lämnat en delrapport till regeringen gällande uppdrag om processen för tillstånd enligt väglagen, eftersom myndigheten bedömer att möjligheten att få tillstånd att anlägga fiber i vägområdet har betydelse för uppfyllelse av målen i regeringens bredbandsstrategi.

Slutrapportering av uppdraget ska ske senast den 15 juni i år.